Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
13. schôdza
3013/2010
131
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 1. februára 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet opätovne rokoval o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) a
A.konštatuje, že
výbor súhlasil s opätovným prerokovaním uvedeného návrhu zákona (tlač 182) na základe predloženého návrhu predsedom výboru
B.súhlasí
so zmenou v pozmeňujúcom návrhu pod bodom č. 15 v prijatom
uznesení č. 126 z 27. 1. 2011 s tým, že slová „1. marca 2011“ zmeniť na slová „1. apríla 2011“
Ide o odstránenie administratívnej chyby.
C.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) schváliť s touto zmenou
D.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru