1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 3013/2010
182a
S p o l o č n á s p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 226 z 10. decembra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 126 zo dňa 27. januára 2011 a uzn. č. 131 zo dňa 1. februára 2011)
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 117 zo dňa 25.
januára 2011)
2.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov v súlade s § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy SR v znení neskorších predpisov (celkový počet 13 poslancov, prítomných 12, za návrh hlasovali 6 poslanci, 0 poslancov bolo proti a 6 sa zdržali hlasovania)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K čl. I – nový bod
Za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 5 sa vypúšťa písmeno r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrušenie povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk poskytovať bankové služby v rozsahu základného bankového produktu z dôvodu nevýhodnosti tohto produktu a nízkeho záujmu oň.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I – nový bod
Za bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. § 27c sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27f sa vypúšťa.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrušenie povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk poskytovať bankové služby v rozsahu základného bankového produktu z dôvodu nevýhodnosti tohto produktu a nízkeho záujmu oň.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I bod 13
V § 33b ods. 3 na konci pripojiť vetu, ktorá znie: „Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 4.“.
V navrhovanom doplnení § 33b ods. 3 je upravený iný spôsob posudzovania spôsobilosti ratingových agentúr registrovaných v súlade s príslušnou európskou legislatívou. Ide o to, že ak takáto retingová agentúra preukáže skúsenosti v oblasti sekuritizácie (všeobecne-pokrytie kreditného rizika vopred určenej expozície) Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky, objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti. Podľa platného znenia § 33b ods. 4, ktorý nie je predloženým návrhom dotknutý, ak bola ratingová agentúra uznaná na účely sekuritizácie príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska môže uznať ratingovú agentúru bez toho, aby sama zisťovala splnenie požiadaviek podľa odseku 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I bod 18
V § 38 ods. 3 v druhej vete za slová „konať za klienta“ vložiť bodku, vypustiť spojku „a“ a slovo „prílohou“ nahradiť slovom „ Prílohou“.
Ide o významové precizovanie navrhovaného doplnenia § 38 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
5.K čl. I bod 18
„18. V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta, alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Prílohou žiadosti klienta, ktorý je podnikateľom alebo právnickou osobou, je aj výpis z obchodného registra alebo inej úradnej evidencie, do ktorej je klient zapísaný, nie starší ako jeden mesiac pred doručením žiadosti. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Ak klient zistí, že v registri o ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37ab znie:
37ab) § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Návrh spresnenia doplnenia § 38 ods. 3 zákona o bankách zohľadňuje skutočnosť, že klienta, ktorý je právnickou osobou, zastupuje štatutárny orgán (podľa všeobecného ustanovenia o štatutárnych orgánoch právnických osôb v § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, respektíve napríklad konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným ako jej štatutárny orgán podľa § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka, predstavenstvo akciovej spoločnosti ako jej štatutárny orgán podľa § 191 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo predstavenstvo družstva ako jeho štatutárny orgán podľa § 243 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka), prípadne aj iná osoba oprávnená konať za klienta (napríklad splnomocnenec podľa ustanovení § 31 § 33b Občianskeho zákonníka).
Taktiež požiadavka na výpis z obchodného registra sa navrhuje doplniť prípadom, ak zápis v obchodnom registri nejestvuje, ale jestvuje alebo v inej úradnej evidencii napríklad v živnostenskom registri. Zovšeobecnená formulácia zohľadňuje aj skutočnosť, že klientom môže byť tak tuzemec, ako aj cudzinec, pričom je obdobná ako v iných zákonoch v oblasti finančného trhu (napríklad v § 10 ods. 5 zákona o ochrane vkladov).
O opravy nesprávnych alebo neúplných údajov v registri klient právo žiadať aj Exportno-importnú banku Slovenskej republiky (okrem banky alebo pobočky zahraničnej banky), ak táto poskytla o ňom do registra nesprávne údaje. Preto sa v poslednej vete doplňuje aj Exportno-importná banka Slovenskej republiky.
Text navrhovaného ustanovenia sa aj zosúlaďuje terminologicky s platným znením ustanovení § 38 zákona o bankách, pričom pojem „informácie“ sa nahrádza pojmom „údaje“ v príslušných gramatických tvaroch.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
6.K čl. I – nový bod
Za bod 19 sa vkladá nový bod 20, ktorý znie:
„20. V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj náležitosti žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra a doklady prikladané k tejto žiadosti; týmto opatrením sa tiež ustanoví hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za poskytnutie údajov z registra klientovi a môžu sa ustanoviť aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpočtu ich hodnoty a podrobnosti o zaokrúhľovaní a platení týchto poplatkov.“.
Ostatné body sa prečíslujú.
Pri príprave opatrenia NBS, ktorým sa budú vykonávať ustanovenia § 38 ods. 3 zákona o bankách podľa tohto zákona, sa ukazuje, že doterajšie splnomocňovacie ustanovenie nemusí byť dostatočné. Klient banky, pobočky zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banky SR z titulu postavenia klienta v zásade nepatrí medzi dohliadané subjekty finančného trhu (finančné inštitúcie), a preto hodnotu poplatku za poskytnutie údajov o klientovi z registra bankových úverov a záruk nemožno ustanoviť opatrením vydaným podľa ustanovení zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Z uvedených dôvodov sa navrhuje doplnenie § 38 ods. 5 zákona o bankách aj o splnomocňovacie ustanovenie na ustanovenie hodnoty (výšky alebo sadzby) poplatku za poskytnutie údajov o klientovi z registra bankových úverov a záruk.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I – nový bod
Za bod 23 sa vkladá nový bod 24, ktorý znie:
„24. V § 41 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4.“.
Ostatné body sa prečíslujú.
Ide o legislatívno technické spresnenie ustanovenia, ktoré sa okrem iného týka aj skúmania a hodnotenia pripravenosti banky na vykonávanie nových druhov obchodov z hľadiska riadenia rizík útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Pritom z preskúmania doterajších noviel zákona o bankách vyplýva, že tento problém vznikol v dôsledku novely vykonanej zákonom č. 644/2006 Z. z., ktorá v rámci nového znenia § 23 posunula pôvodný odsek 2 (so zdokonaleným znením) na odsek 4, a to bez vykonania opravy vnútorného odkazu v ustanovení § 41 ods. 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
8.K čl. I bod 30
V § 48 ods. 1 v prvej vete za slová „a orgán dohľadu“ vložiť slová „iného členského štátu“.
Navrhované nové znenie § 48 ods. 1 upravuje vzájomnú oznamovaciu povinnosť orgánov dohľadu členských štátov v prípadoch, ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potencionálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu v členských štátoch. V prvej vete je upravená oznamovacia povinnosť Národnej banky Slovenska voči orgánu dohľadu iného členského štátu v súvislosti s výkonom dohľadu na konsolidovanom základe, čo je potrebné normatívne vyjadriť.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. I – nový bod
Za bod 34 sa vkladá nový bod 35, ktorý znie:
„35. V § 52 ods. 9 sa za slová „všeobecne záväznými právnymi predpismi“ vkladá čiarka a slová „s rozhodnutiami Národnej banky Slovenska“.“.
Ostatné body sa prečíslujú.
Navrhuje sa doplniť § 52 ods. 9 zákona o bankách v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu tak, aby Národná banka Slovenska (NBS) mala možnosť aj zo strany akcionárov bánk zabezpečiť rešpektovanie a plnenie povinností uložených banke rozhodnutím NBS, napríklad pri predbežnom opatrení alebo rozhodnutí ukladajúcom povinnosť udržiavať vlastné zdroje banky v určenej výške a pod. Preto sa navrhuje doplniť znenie ustanovenia § 52 ods. 9 tak, aby toto ustanovenie dôsledne zohľadňovalo znenie ustanovenia § 50 ods. 1 zákona o bankách.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. I – nový bod
Za bod 42 sa vkladá nový bod 43, ktorý znie:
„43. V § 91 ods. 2 sa za slová „považuje aj“ vkladajú slová „právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca,“.“.
Ostatné body sa prečíslujú.
Ustanovenie § 91 ods. 2 zákona o bankách sa navrhuje upraviť v
7
záujme zdokonalenia právnych predpokladov na zjednodušenú interpretáciu a aplikáciu ustanovení o bankovom tajomstve z hľadiska postavenia právnych nástupcov pôvodných klientov bánk a pobočiek zahraničných bánk.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I bod 49
V názve § 122m a v § 122m ods. 2 v druhom a v treťom riadku slová „1. marca“ nahradiť slovami „1. apríla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky rešpektujúc legisvakančné lehoty a v neposlednom rade o potrebu dôsledného rešpektovania ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. I bod 49
V bode 49 sa do navrhovaného § 122m dopĺňajú odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3) Banky, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5. Banky, ktoré používajú pokročilý prístup merania pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. decembru 2006.
(5) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak banka začala na výpočty svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať prístup interných modelov alebo pokročilý prístup merania od 1. januára 2010 alebo neskôr.
(6) Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ktoré zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie a nevyužívajú štátne záruky, nesmie byť nižšia ako 10 %.“.
Transpozícia článku 1 bodu 16 smernice 2010/76/ES (čl. 152 ods. 5a až 5d smernice 2006/48/ES).
Transpozícia článku 1, bodu 17 smernice 2010/76/ES (čl. 154 ods. 5 smernice 2006/48/ES). Pôvodné znenie čl. 154 odseku 5 smernice 2006/48/ES v platnom znení zákona o bankách transponované v § 122f ods. 13 sa nahrádza novým znením s jediným rozdielom, a to posunutím lehoty tam určenej z 31. decembra 2010 na lehotu do 31. decembra 2012. Nakoľko tento zákon byť účinný najskôr 1.
8
apríla 2011, nie je možné novelizovať § 122f ods. 13, ale je potrebné prijať nové prechodné ustanovenie v § 122m ods. 3; medzitým zanikne účinok § 122f ods. 13 zákona o bankách.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. I bod – nový bod
Za bod 49 sa vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:
„§123a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zrušenie povinnosti bánk a pobočiek zahraničných bánk poskytovať bankové služby v rozsahu základného bankového produktu z dôvodu nevýhodnosti tohto produktu a nízkeho záujmu oň.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. II.
V úvodnej vete čl. II spojku „a“ za slovami zákona č. 492/2009 Z. z. „nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 129/2010 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 505/2010 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu doplnenie ostatnej novelizácie zákona č. 566/2001 Z. z. zákonom č. 505/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 30. decembra 2010.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
15.K čl. II – nový bod
Za pôvodný bod 21 sa vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. Za § 173l sa vkladá § 173m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1) Obchodníci s cennými papiermi, ktorí počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3. Obchodníci s cennými papiermi, ktorí používajú pokročilý prístup merania pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3.
(2) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. decembru 2006.
(3) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak obchodník s cennými papiermi začal na výpočty svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať prístup interných modelov alebo pokročilý prístup merania od 1. januára 2010 alebo neskôr.
(4) Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ktoré zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie a nevyužívajú štátne záruky, nesmie byť nižšia ako 10 %.“.“.
Ostatné body sa prečíslujú.
Transpozícia článku 1 bodu 16 smernice 2010/76/ES (čl. 152 ods. 5a 5d smernice 2006/48/ES) v spojení s článkom 43 smernice 2006/49/ES. Na účely smernice 2006/49/ES sa uplatňuje aj celý článok 154 smernice 2006/48/ES (článok 17 ods. 2 smernice 2006/49/ES). Preto sa zmena textu v článku 154 ods. 5 smernice 2006/48/ES zohľadňuje aj v tomto zákone.
Transpozícia článku 1, bodu 17 smernice 2010/76/ES (čl. 154 ods. 5 smernice 2006/48/ES). Pôvodné znenie čl. 154 odseku 5 smernice 2006/48/ES v platnom znení zákona o CP transponované v § 173f ods. 18 sa nahrádza novým znením s jediným rozdielom, a to posunutím lehoty tam určenej z 31. decembra 2010 na lehotu do 31. decembra 2012. Nakoľko tento zákon byť účinný najskôr 1. apríla 2011, nie je možné novelizovať § 173f ods. 18, ale je potrebné prijať nové prechodné ustanovenie v § 173m ods. 1; medzitým zanikne účinok § 173f ods. 18 zákona o CP.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
16.K čl. III
V čl. III slová „1. marca“ nahradiť slovami „1. apríla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky rešpektujúc legisvakančné lehoty a v neposlednom rade o potrebu dôsledného rešpektovania ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
11
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 132 z 1. februára 2011. Výbor určil poslanca Jozefa Kollára za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 1. februára 2011
Jozef K o l l á r
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet