ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
20. schôdza
Číslo: CRD-3013/2010
117
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 25. januára 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
2
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 117
z 25. januára 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I v 13. bode v § 33 ods. 3 na konci pripojiť vetu, ktorá znie: „Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 4.“.
V navrhovanom doplnení § 33b ods. 3 je upravený iný spôsob posudzovania spôsobilosti ratingových agentúr registrovaných v súlade s príslušnou európskou legislatívou. Ide o to, že ak takáto retingová agentúra preukáže skúsenosti v oblasti sekuritizácie (všeobecne-pokrytie kreditného rizika vopred určenej expozície) Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky, objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti. Podľa platného znenia § 33b ods. 4, ktorý nie je predloženým návrhom dotknutý, ak bola ratingová agentúra uznaná na účely sekuritizácie príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu. Národná banka Slovenska môže uznať ratingovú agentúru bez toho, aby sama zisťovala splnenie požiadaviek podľa odseku 3.
2. V čl. I v 18. bode v § 38 ods. 3 v druhej vete za slová „konať za klienta“ vložiť bodku, vypustiť spojku „a“ a slovo „prílohou“ nahradiť slovom „ Prílohou“.
Ide o významové precizovanie navrhovaného doplnenia § 38 ods. 3.
3. V čl. I v 30. bode v § 48 ods. 1 v prvej vete za slová „a orgán dohľadu“ vložiť slová „iného členského štátu“.
Navrhované nové znenie § 48 ods. 1 upravuje vzájomnú oznamovaciu povinnosť orgánov dohľadu členských štátov
2
v prípadoch, ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potencionálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu v členských štátoch. V prvej vete je upravená oznamovacia povinnosť Národnej banky Slovenska voči orgánu dohľadu iného členského štátu v súvislosti s výkonom dohľadu na konsolidovanom základe, čo je potrebné normatívne vyjadriť.
4. V čl. I v 49. bode v názve § 122m a v § 122m ods. 2 v druhom a v treťom riadku slová „1. marca“ nahradiť slovami „1. apríla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky rešpektujúc legisvakančné lehoty a v neposlednom rade o potrebu dôsledného rešpektovania ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky).
5. V úvodnej vete čl. II spojku „a“ za slovami zákona č. 492/2009 Z. z. „nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 129/2010 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 505/2010 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu doplnenie ostatnej novelizácie zákona č. 566/2001 Z. z. zákonom č. 505/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 30. decembra 2010.
6. V čl. III slová „1. marca“ nahradiť slovami „1. apríla“.
Ide o zreálnenie navrhovanej účinnosti zákona vo väzbe na harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky rešpektujúc legisvakančné lehoty a v neposlednom rade o potrebu dôsledného rešpektovania ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky (čl. 102 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky).