Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3013/2010 - VHVD
V ý p i s
zo zápisnice 13. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
___________________________________________________________________
k vládnemu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182)na 13. schôdzi konanej 20. januára 2011.
Výbor o návrhu rokoval za účasti štátneho tajomníka Ministerstva financií SR B. Ďurajku.
Spravodajcom výboru bol poslanec P. Žiga, člen výboru.
Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
O návrhu uznesenia, ktoré predložil poslanec P. Žiga hlasovali poslanci
nasledovne. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu bolo prítomných 12 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, 6 poslanci sa zdržali hlasovania, hlasovali všetci poslanci.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
13. schôdza výboru
Číslo: CRD - 3013/2010 - VHVD
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 20. januára 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 182) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhou;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l