PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-187/2011
230
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. januára 2011
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda SULÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov (tlač 229), doručený 14. januára 2011
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore do 16. marca 2011 a v gestorskom výbore do 18. marca 2011.
Richard S u l í k v. r.