1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zvyšuje výška mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „generálny riaditeľ“) zo štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mesačná mzda“) na jej sedemnásobok.
Osobitná časť
K čl. I
Predkladaným návrhom zákona dochádza k zvýšeniu mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska o trojnásobok priemernej mesačnej mzdy. Mzda generálneho riaditeľa stanovená platným zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy, nie je vo vzťahu k rozsahu úloh, za plnenie ktorých je táto osoba zodpovedná, primeraná. Hlavnou úlohou generálneho riaditeľa je predísť ďalšiemu zadlžovaniu verejnoprávneho vysielateľa, zabezpečiť jeho postupnú konsolidáciu a zvýšiť kvalitu jeho vysielania. Uvedené však nie je možné očakávať bez toho, aby bol generálny riaditeľ za výkon všetkých činností s tým súvisiacich adekvátne ohodnotený.
Pre porovnanie uvádzame, že generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu a generálny riaditeľ Slovenskej televízie, mali podľa predchádzajúcej právnej úpravy nárok na mzdu vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady SR, čo je šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Nie je žiaden dôvod na to, aby generálny riaditeľ, ktorý riadi a je zodpovedný za činnosť verejnoprávnej inštitúcie, ktorá vznikla zlúčením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, mala podľa zákona nárok na mzdu o jednu tretinu nižšiu ako generálni riaditelia zlúčených inštitúcií.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa navrhuje zvýšiť mesačnú mzdu generálneho riaditeľa zo štvornásobku priemernej mesačnej mzdy na jej sedemnásobok.
K čl. II
Navrhuje sa deň nadobudnutia účinnosti zákona na 1. máj 2011.