1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRH
ZÁKON
z ..................2011,
ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 16 ods. 6 sa slovo „štvornásobku“ nahrádza slovom „sedemnásobku“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.