1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom predloženého návrhu zákona je upraviť spôsob hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky v prípadoch menovania a odvolávania tých funkcionárov, pri ktorých to rokovací poriadok ustanovuje. Navrhuje sa stanovenie zákonného pravidla, že Národná rada Slovenskej republiky hlasuje tajne v tých prípadoch, ktoré výslovne upravuje Ústava Slovenskej republiky teda v prípadoch podľa čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Okrem toho bude fakultatívna možnosť, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tajnej voľbe aj v iných prípadoch, kde by inak rozhodovala verejne.
Vo všetkých ostatných personálnych rozhodnutiach, ktoré nie priamo upravené na ústavnej úrovni, bude Národná rada Slovenskej republiky hlasovať verejne, ak sa neuznesie na tajnej voľbe. Z hľadiska rokovacieho poriadku sa to týka voľby a dovolávania predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora a rozhodovanie o návrhu na odvolanie generálneho prokurátora.
Predložený návrh zákona obsahuje tiež návrhy na zmenu súvisiacich predpisov v prípade zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov ide o vypustenie tajnej voľby členov dozornej rady Fondu národného majetku a v prípade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ide o odtajnenie spôsobu voľby a odvolávania predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné rozpočty, nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a VÚC. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry, na obyvateľstvo, na zamestnanosť, na životné prostredie a na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
3. V práve ES a EÚ problematika návrhu zákona: n i e je upravená.
2
4. Návrh zákona svojou problematikou: N e p a t r í medzi priority uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: vzhľadom na 3. bod sa neuvádza.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie: Stupeň zlučiteľnosti tohto návrhu zákona s právom ES/EÚ sa neurčuje.
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1.Vplyvy na verejné financie:
Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie.
2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Vplyvy na životné prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.
4. Vplyvy na zamestnanosť:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na nezamestnanosť a ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.
5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
3
Osobitná časť
K Čl. I –
Bod 1. –
V ustanovení § 39 ods. 8 rokovacieho poriadku sa navrhuje stanovenie základného zákonného pravidla, že voľby tajné v tých prípadoch, keď to výslovne stanovuje Ústava Slovenskej republiky voľby v Národnej rade Slovenskej republiky budú tajné v prípade čl. 89 ods. 1 voľba a odvolanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, v prípade čl. 90 ods. 1 voľby a odvolanie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky a v prípade čl. 92 ods. 1 – voľby predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Vo všetkých ostatných prípadoch bude Národná rada Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 rokovacieho poriadku hlasovať verejne. Súčasne sa stanovuje možnosť, aby minimálne 15 poslancov predložilo návrh na vykonanie inak verejnej voľby tajne. O takomto návrhu rozhodne Národná rada Slovenskej republiky bez rozpravy s tým, že takýto návrh musí byť predložený najneskôr do začatia rokovania o bode, kde sa má voliť.
Bod 2. –
Navrhuje sa doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje techniku a postup pri verejnej voľbe v personálnych veciach.
Body 3. a 4. –
Vo vzťahu k pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky voliť, odvolávať a pozastavovať výkon funkcie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa navrhuje stanovenie pravidla pre platné prijatie platného rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky.
Bod 5. –
Navrhuje sa odtajnenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Body 6. a 7. –
Navrhuje sa odtajnenie voľby kandidáta na generálneho prokurátora a odtajnenie schvaľovania návrhu na odvolanie generálneho prokurátora.
K Čl. II –
Účelom predloženej zmeny zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov je odtajnenie voľby členov dozornej rady Fondu národného majetku.
K Čl. III –
Účelom predloženej zmeny zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je úprava
4
§ 8 ods. 2 tohto zákona. V uvedenom ustanovení je riešená voľba a odvolávanie predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Vzhľadom na zmeny navrhované v § 110 ods. 2 a § 112 ods. 2 rokovacieho poriadku je nevyhnutná aj úprava § 8 ods. 2 v tomto zákone.
K Čl. IV –
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.