NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z ............... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 38/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 39 odsek 8 znie:
„(8) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou37) alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37) Čl. 89 ods. 1, čl. 90 ods. 1 a čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.
2. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Hlasovanie o personálnych návrhoch
(1) Ak sa verejne hlasuje o personálnom návrhu, predsedajúci oznámi mená kandidátov v abecednom poradí. Hlasuje sa o každom kandidátovi samostatne pomocou technického zariadenia.
(2) Zvolený je kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov prítomných poslancov.. Ak sa volia dvaja alebo viacerí kandidáti, zvolení sú tí, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
(3) Ak dvaja alebo viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, voľba sa opakuje.
(4) Ak ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, koná sa opakovaná voľba. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol navrhnutý iba jeden kandidát.
(5) Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát prípadne potrebný počet kandidátov, vykonajú sa nové voľby, na niektorej z ďalších schôdzi národnej rady.
(6) Do nových volieb možno navrhnúť kandidátov, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani opakovanej voľbe.
3. V § 110 odsek 2 znie:
„(2) Za predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je zvolený kandidát, ktorý získal v hlasovaní68) nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.“.
4. V § 112 odsek 2 znie:
„(2) Návrh na odvolanie alebo na pozastavenie výkonu funkcie predsedu a podpredsedu najvyššieho kontrolného úradu je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina poslancov.“.
5. V § 115 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v tajnej voľbe“.
6. V § 123 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v tajnom hlasovaní“.
7. V § 124 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v tajnom hlasovaní“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 38/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tajným hlasovaním“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z. a zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „tajným hlasovaním“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.