1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh sa predkladá z dôvodu šetrenia kapacít, a to na strane Národnej rady SR ako i vydavateľov. Vzhľadom k tomu, že moderné technológie umožňujú, aby periodickú tlač záujemca získal prostredníctvom internetu, nie je potrebné, aby tieto boli fyzicky zasielané v podobe povinného výtlačku. Parlamentná knižnica Národnej rady SR musela tieto výtlačky skladovať a spôsobuje to praktické problémy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, ani na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie..
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík
2. Názov návrhu právneho predpisu: zákon, ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
b)nie je upravená v práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
2
Osobitná časť :
K Čl. I
Návrh obsahuje iba jeden bod, v ktorom sa z prílohy v zákone, kde vyslovene uvedené právnické osoby, ktorým povinne zasielané periodické tlače s celoslovenskou pôsobnosťou, vypúšťa Parlamentná knižnica Národnej rady SR.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť.