1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
N Á V R H
Z á k o n
z ............... 2011,
ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 555/2008 Z. z. sa mení takto :
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú slová „Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011