1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ............. 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z.z., zákona č. 107/2007 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 283/2008 Z.z., zákona č. 73/2009 Z.z., zákona č. 309/2009 Z.z., zákona č. 142/2010 Z.z. a zákona č. 558/2010 Z.z., sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písmeno b) sa vypúšťajú slová „a Rady pre reguláciu“
2.§ 3a vrátane nadpisu znie:
„§3a
Orgán štátnej správy pre reguláciu v sieťových odvetviach
(1) Orgánom štátnej správy pre reguláciu v sieťových odvetviach je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
(2) Úrad postupuje pri výkone svojej pôsobnosti nezávisle, nestranne a transparentným spôsobom a riadi sa len zákonmi a ostatnými právnymi predpismi. Úrad nesmie pri výkone svojej pôsobnosti prijímať ani vyžadovať pokyny od prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; týmto nie dotknutá právomoc iných štátnych orgánov ani povinnosť úradu dodržiavať a vykonávať právne záväzné rozhodnutia Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a Európskej komisie podľa osobitných predpisov. 1ea)
2
V § 3a odsek 2 sa nad slovo „predpisov“ umiestňuje odkaz 1ea). Poznámka pod čiarou k odkazu 1ea) znie:
1ea) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú.v. L 211/1, 14.8.2009), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 (Ú.v. L 211/15, 14.8.2009), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú.v. EÚ L 211/36, 14.8.2009).“
3.V § 5 v odseku 1 písmeno n) sa slovo „navrhuje“ nahrádza slovami: „schvaľuje regulačnú politiku a v súlade s regulačnou politikou schvaľuje“.
4.Za § 5 sa vkladá § 5a a § 5b, ktoré znejú:
㤠5a
Orgány úradu
Orgánmi úradu sú
a) Regulačná komisia,
b) Regulačná rada.
§ 5b
Regulačná komisia
(1) Na čele úradu je Regulačná komisia úradu (ďalej len „komisia“), ktorá troch členov. Členov komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"). Úrad zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia komisie.
(2) Komisia
a) schvaľuje regulačnú politiku,
b) rozhoduje v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti úradu, ak o odvolaní rozhoduje Regulačná rada,
c) koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach,
d) schvaľuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,
e) rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu,
f) rozhoduje o námietkach podľa osobitného predpisu, 1nf)
g) schvaľuje návrh organizačného poriadku úradu,
h) schvaľuje rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa § 12,
i) schvaľuje rokovací poriadok komisie,
3
j) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona súvisiace s reguláciou v sieťových odvetviach.
(3) Zasadnutí komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje ombudsman pre energetiku; ombudsman pre energetiku sa nezúčastňuje časti zasadnutia komisie týkajúcej sa rozhodnutí, proti ktorým o odvolaní rozhoduje Regulačná rada.
(4) Členstvo v komisii je verejnou funkciou. Člen komisie sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(5) Členom komisie môže byť len občan Európskej únie, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického, ekonomického alebo právnického smeru,
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) bezúhonnosť.
(6) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7) Vláda nevymenuje za člena komisie kandidáta, ktorý majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, majetkovú účasť na podnikaní subjektov ktorých podnikanie podstatným spôsobom závisí na regulovaných subjektoch, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb.
(8) Funkčné obdobie členov komisie je šesť rokov. istá osoba môže byť za člena komisie opätovne vymenovaná len jeden krát.
(9) Členstvo v komisii je nezlučiteľné s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v ústrednom orgáne štátnej správy alebo miestnom orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy alebo so zamestnaním v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v komisii je ďalej nezlučiteľné s podnikaním, s členstvom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov a s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom v regulovaných subjektoch.
(10) Člen komisie ani jeho blízka osoba 1o) nemôže byť zamestnancom regulovaných subjektov alebo subjektov, ktorých podnikanie podstatným spôsobom závisí na regulovaných subjektoch, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov alebo subjektov, ktorých podnikanie podstatným spôsobom závisí na regulovaných subjektoch, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte dva roky po zániku funkcie člena komisie.
(11) Za výkon funkcie patrí členovi komisie mesačne základná odmena vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé 1,- euro nahor. Predsedovi komisie patrí príplatok k základnej odmene vo výške 50 % základnej odmeny.
(12) Členstvo v komisii zaniká
4
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(13) Vzdaním sa funkcie členstvo v komisii zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie vláde.
(14) Vláda odvolá člena komisie, ak
a) prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) po čas dlhší ako tri mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa po prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí komisie.
(15) Vláda môže odvolať člena komisie na návrh Regulačnej rady, ak sa súdnym rozhodnutím potvrdí nezákonnosť rozhodnutia alebo úradného postupu komisie a člen komisie bol jej členom v čase vydania nezákonného rozhodnutia alebo nezákonného úradného postupu.
(16) Účinky odvolania z funkcie nastávajú dňom vymenovania nového člena komisie.“
V § 6 odsek 2 písmeno f) sa nad slovo „predpisu“ vkladá odkaz 1nf).
V § 6 odsek 10 sa nad slovo „osoba“ vkladá odkaz 1o). Odkaz 1o) znie:
„1o) § 116 Občianskeho zákonníka.“
5.§ 7 sa nahrádza novým § 7, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7
Predseda úradu a podpredsedovia úradu
(1) Predseda úradu je výkonným riaditeľom úradu, ktorý:
a) riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b) pripravuje a predkladá komisii návrhy rozhodnutí úradu v prvom stupni,
c) pripravuje a predkladá komisii návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom,
d) vykonáva ďalšie časti právomoci komisie, ak delegované na predsedu úradu rozhodnutím komisie
e) pripravuje a predkladá komisii návrh organizačného poriadku úradu,
(2) Predsedu úradu vymenúva a odvoláva komisia. Funkčné obdobie predsedu úradu
5
dva roky. Predsedom úradu môže byť len člen komisie.
(3) Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje prvý podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva komisia. Prvého podpredsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje druhý podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva komisia.
(4) Ak nie je funkcia predsedu úradu obsadená dlhšie ako 2 týždne, do vymenovania predsedu úradu podľa odseku 2 poverí dočasným vykonávaním funkcie predsedu úradu minister hospodárstva dočasného predsedu úradu.“
6.V § 8 sa nadpis: „Rada pre reguláciu“ nahrádza nadpisom:„Regulačná rada“
7.V § 8 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Regulačná rada (ďalej len „rada“) je odvolací a poradný orgán stratégie regulácie v sieťových odvetviach.
(2) Rada
a) vydáva predchádzajúce stanovisko k návrhu regulačnej politiky pred jeho schválením komisiou,
b) vydáva predchádzajúce stanovisko k návrhu rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie podľa
§ 12
pred jeho schválením komisiou,
c) schvaľuje ročnú účtovnú závierku úradu,
d) schvaľuje rokovací poriadok rady,
e) schvaľuje návrh správy o činnosti a hospodárení úradu, o uskutočňovaní regulačnej politiky a o výsledkoch plnenia úloh úradu,
f) schvaľuje na návrh komisie zriadenie a rušenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
g) prerokúva návrh organizačného poriadku úradu,
h) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona súvisiace s reguláciou v sieťových odvetviach.”
8.V § 8 odsek 3 sa medzi slová „cc)“ a „dd)“ vkladá slovo „a“ a vypúšťajú sa písmená „kk)“.
9.V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Rada trinásť členov. Rada zasadá podľa potreby a je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 7 členov. Rada rozhoduje podľa odseku 3 dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov, ináč nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
(5) Rada volí spomedzi svojich členov ombudsmana pre energetiku, ktorý vykonáva funkciu predsedu rady. Ombudsman pre energetiku riadi činnosť rady a zvoláva a vedie rokovania rady. Ombudsman pre energetiku podpisuje spolu s iným členom rady uznesenia a rozhodnutia rady.“
10.V § 8 sa za odsek 5 dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
6
(6) Ombudsman pre energetiku chráni práva fyzických osôb a právnických osôb upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi 1ng) a vedie mimosúdne riešenie sporov odberateľov elektriny v domácnosti a odberateľov plynu v domácnosti s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete 1nh) v súlade s § 15b. Prostriedky na činnosť ombudsmana pre energetiku súčasťou rozpočtu úradu. Funkciu sekretariátu ombudsmana pre energetiku plní úrad.“
V § 8 odsek 6 sa nad slovo „predpismi“ umiestňuje odkaz 1ng). Poznámka pod čiarou k odkazu 1ng) znie:
1ng) Napríklad zákon č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
V § 8 odsek 6 sa nad slovo „siete“ umiestňuje odkaz 1nh). Poznámka pod čiarou k odkazu 1nh) znie:
1nh) § 20 zákona č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
11.§ 9 sa nahrádza novým § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 9
Členovia Regulačnej rady
(1) Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
(2) Návrhy kandidátov na členov rady môžu výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladať vláda, poslanci, Slovenská akadémia vied, vysoké školy, profesijné inštitúcie, občianske združenia pôsobiace v oblasti sieťových odvetví a občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany spotrebiteľov.
(3) Členom rady môže byť len občan Európskej únie, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) bezúhonnosť.
(4) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5) Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Člen rady môže byť znovu zvolený.
(6) Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou člena komisie, s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, s funkciou alebo so zamestnaním v ústrednom orgáne štátnej správy alebo miestnom orgáne štátnej správy, s funkciou alebo členstvom v orgáne územnej samosprávy alebo so zamestnaním v orgáne územnej samosprávy. Členstvo v rade je ďalej nezlučiteľné s podnikaním, s členstvom v
7
riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch podnikateľských subjektov a s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom v regulovaných subjektoch.
(7) Člen rady nemôže byť zamestnancom úradu, zamestnancom regulovaných subjektov, nemôže mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, nemôže podnikať v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb; toto obmedzenie trvá ešte jeden rok po zániku funkcie člena rady.
(8) Za výkon funkcie člen rady patrí členovi rady mesačne základná odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé 1 euro nahor. Za výkon funkcie ombudsmana pre energetiku patrí ombudsmanovi pre energetiku mesačne základná odmena vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé 1 euro nahor.
(9) Ak je člen rady vyslaný radou na pracovnú cestu, patrí mu náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu. 6a)
(10) Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(11) Členstvo v rade zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(12) Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie Národnej rade Slovenskej republiky.
(13) Národná rada Slovenskej republiky odvolá člena rady, ak
a) prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 3, 6 a 7,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c) po čas dlhší ako tri mesiace nevykonáva svoju funkciu; táto lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa prvýkrát nezúčastnil na zasadnutí rady.“
V § 9 odsek 9 sa nad slovo predpisu umiestňuje odkaz 6a). Odkaz 6a) znie:
„6a) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.“
12.V § 10 sa slová „Rada pre reguláciu“ vo všetkých tvaroch v celom § 10 nahrádzajú slovom „rada“.
13.V § 12 sa slová „Rada pre reguláciu“ vo všetkých tvaroch v celom § 12 nahrádzajú slovom „komisia“.
8
14.V § 15 odsek 3 sa slová „predseda úradu“ nahrádzajú slovom „komisia“.
15.Za § 15a sa vkladá nový § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15b
Mimosúdne riešenie sporov
(1) Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácnosti je za podmienok ustanovených osobitným predpisom 11aaa) oprávnený predložiť ombudsmanovi pre energetiku na riešenie spor s regulovaným subjektom; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Regulovaný subjekt a odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti ako účastníci riešenia sporu povinní a oprávnení navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie prípadu. Ombudsman pre energetiku predložený spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody medzi regulovaným subjektom a odberateľom elektriny v domácnosti alebo odberateľom plynu v domácnosti.
(2) Ombudsman pre energetiku je na účel dosiahnutia urovnania sporu oprávnený prizvať na mimosúdne riešenie sporov znalca, ktorý je nezávislý od regulovaného subjektu, alebo využívať zamestnancov úradu.“
V § 15b odsek 1 sa nad slovo „predpisom“ umiestňuje odkaz 11aaa). Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa) znie:
11aaa) § 20 odsek 9 zákona č. 656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
16.Do prechodných ustanovení sa za §19b) vkladá §19c, ktorý znie:
„§19c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2011
(1) Vláda vymenuje prvých členov komisie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona na nasledovné funkčné obdobie:
a) jedného člena komisie na funkčné obdobie dva roky,
b) jedného člena komisie na funkčné obdobie štyri roky, a
c) jedného člena komisie na funkčné obdobie šesť rokov.
(2) Členovia Rady pre reguláciu vymenovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za členov rady podľa tohto zákona; funkčné obdobie týchto členov rady sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia podľa doterajších predpisov.
(3) Národná rada Slovenskej republiky zvolí prvých členov rady po nadobudnutí účinnosti tohto zákona na nasledovné funkčné obdobie:
a) dvoch členov rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
b) dvoch členov rady na funkčné obdobie štyroch rokov, a
c) troch členov rady na funkčné obdobie šiestich rokov.“
9
Čl. II
Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z.z., zákona č. 238/2006 Z.z., zákona č. 107/2007 Z.z., zákona č. 68/2008 Z.z., zákona č. 112/2008 Z.z., zákona č. 283/2008 Z.z., zákona č. 476/2008 Z.z., zákona č. 73/2009 Z.z., zákona č. 293/2009 Z.z., zákona č. 309/2009 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z. a zákona č. 142/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 20 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Pri vybavovaní reklamácií postupuje dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej siete podľa osobitného predpisu. 15a)
(9) Odberateľ elektriny v domácnosti a odberateľ plynu v domácností je oprávnený predložiť ombudsmanovi pre energetiku15b) na mimosúdne riešenie spor s dodávateľom elektriny, dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej siete, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ plynu v domácnosti nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný. Pri mimosúdnom riešení sporu sa postupuje podľa osobitného predpisu. 15c)“
V § 20 odsek 8 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 15a). Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:
15a) § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.“
V § 20 odsek 9 sa nad slovo „ombudsmanovi pre energetiku“ umiestňuje odkaz 15b). Poznámka pod čiarou k odkazu 15b) znie:
15b) § 8 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
V § 20 odsek 9 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 15c). Poznámka pod čiarou k odkazu 15c) znie:
15c) § 15b zákona č. 276/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.