DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Katarína Cibulková
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
- čl. 48 a 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- nariadenie Rady (EHS) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a na ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 5/zv. 1)
- nariadenie Rady (EHS) 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa ustanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí s pohybujú v rámci spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.5/zv. 1)
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 05/zv. 05)
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-120/95, Decker v Luxemburská zdravotná poisťovňa
- rozhodnutie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C 368/98, Abdon Vanbraekel a i. v. Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC)
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy
-K (2008) 5837 (porušenie. 2007/4641), v ktorom Európska komisia upozornila na rozpor vnútroštátnej právnej úpravy § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. s čl. 49 Zmluvy o založení ES o slobode poskytovania služieb ohľadom náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v iných členských štátoch;
-K (2009) 8843 (porušenie 2008/4268), týkajúce sa niektorých vnútroštátnych predpisov regulujúcich oblasť zdravotného poistenia, ktoré porušujú slobodu voľného pohybu kapitálu a tretiu smernicu o neživotnom poistení. V tomto okrem iného konštatuje, že § 61 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. predstavuje porušenie slobody usadiť sa zaručenej čl. 43 Zmluvy o založení ES, pretože povinný bezodplatný prevod poistného kmeňa medzi zdravotnými poisťovňami predstavuje zásah do ich súkromných majetkových práv, čo predstavuje opatrenie, ktoré je spôsobilé vylúčiť súťaž alebo urobiť menej príťažlivým výkon slobody usadiť sa.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty: