Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Predkladá sa návrh zákona, ktorý zabezpečiť vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistného príslušnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sám. Samostatne zárobkovo činné osoby, t.j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci, lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré rozhodné pre výpočet zdravotného poistného. Často údaje podané zamestnancom neúplné, najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania je pre občanov nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného. Podnikatelia dlhodobo označujú systém zdravotného poistenia za zložitý a predstavuje pre nich vysokú administratívnu záťaž. Spôsob vykonávania ročného zúčtovania bol nastavený v roku 2004. Spôsob výpočtu poistného bol za posledné roky dostatočne odskúšaný a prax ukázala, že sa povinnosť vykonať ročné zúčtovania preniesť na zdravotné poistenie.
V snahe znížiť administratívnu náročnosť podnikateľov a zamestnávateľov sa navrhuje, aby ročné zúčtovanie zdravotného poistenia robili zdravotné poisťovne. Na základe platného zákona majú zdravotné poisťovne všetky informácie o príjmoch a teda aj o vymeriavacích základoch zamestnancov. Navrhovaný zákon zároveň ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu SR predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré uvedené v daňových priznaniach. Zdravotné poisťovne majú aj v súčasnosti informačné systémy, ktoré schopné spracovať príslušné údaje a nepredpokladá sa potreba ich zásadnej úpravy na základe tohto zákona.
Aby sa mohli občania a zamestnávatelia vyjadriť k údajom, z ktorých mu bolo vypočítané poistné za príslušný rok, zavádza sa inštitút námietky, v ktorej sa uvedie, ktoré údaje nie správne a požiada sa o opravenie ročného zúčtovania. Opravu urobí zdravotná poisťovňa bezodkladne. Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietku občana, spor rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu nemení. Navrhuje sa, aby zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného do piatich mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania. V budúcnosti sa predpokladá, že sa lehota na vykonanie ročného zúčtovania skráti, čo však bude predmetom samostatného legislatívneho procesu. Ak poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa navrhuje vykonať najneskôr do konca roka, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie. V tej istej lehote oznámi zdravotná poisťovňa výšku preplatku alebo nedoplatku. Preplatky a nedoplatky poistného by mali byť splatené do 2 mesiacov od lehoty na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov ale aj ostatných občanov, ktorí boli povinní robiť ročné zúčtovanie. Odbúra sa časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou označovaná ako mimoriadne komplikovaná. Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne kontrolovali a nie raz aj odstraňovali, napriek tomu, že im to zákon neukladal.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh nemá vplyv na verejné financie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie.
II. Osobitná časť
K Čl. I
Stanovuje sa povinnosť pre zdravotné poisťovne vykonať ročné zúčtovanie za svojich poistencov, v prípade ak títo poistenci budú mať aj zamestnávateľov, tak zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie aj za zamestnávateľov.
K Čl. II
K bodu 1
Z dôvodu jednoznačnosti sa ustanovuje, že fyzická osoba, ktorá príjem z § 6 zákona o dani z príjmov a z tohto dôvodu bola povinná sa registrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba zároveň nie je zamestnancom ani poistencom štátu a nedosiahne taký príjem, z ktorého by bola povinná podať daňové priznanie, považuje sa za samoplatiteľa a vymeriavací základ je ňou určená sumu, najmenej úhrn minimálnych základov.
Vzhľadom na to, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, nie je typickou činnosťou samostatne zárobkovo činnej osoby a aby v praxi nevznikali absurdné situácie, kedy z príjmu z prenájmu bude príjem 500 euro, pričom do zdravotnej poisťovne za rok 2011 treba zaplatiť minimálne 552,82 euro, sa ustanovuje , že vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby z príjmu z prenájmu, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 sa nevzťahuje minimálny základ podľa odseku 9 písm. a).
K bodu 2
Preddavky poistencov štátu, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osoba, nie sú určené, pretože ak svojím príjmom nebudú povinní robiť daňové priznanie, nebudú povinní platiť minimum určené pre samostatne zárobkovo činné osoby.
K bodu 3
Ide o technickú úpravu súvisiacu so zmenou § 19.Menia sa § 19 a 20. V § 19 sa stanovuje spôsob vykonania ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
K bodu 4
Ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok za svojich poistencov vykoná zdravotná poisťovňa. Ak poistenec zomrie, ročné zúčtovanie poistného sa nevykoná. Lehota na vykonanie ročného zúčtovania je do piatich mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania. Ak poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie sa vykoná najneskôr do konca roka. Zúčtovanie poistného za poistencov a zamestnávateľov, členenie a štruktúra ostanú zachované tak, ako doposiaľ. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť výšku nedoplatku alebo preplatku poistencom a zamestnávateľom. V oznámení budú uvedené údaje potrebné na vykonanie ročného zúčtovania. Nedoplatok je splatný do 2 mesiacov od lehoty na vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť, že nedoplatok za zamestnanca odvedie zamestnávateľ. Zoznam zamestnancov a výšku odvedeného nedoplatku doručí zamestnávateľ zdravotnej poisťovni. Nedoplatok zaplatený zdravotnej poisťovni uhradí zamestnanec zamestnávateľovi, pričom forma úhrady je predmetom dohody zamestnanca a zamestnávateľa. Zachováva sa povinnosť zúčtovania vzájomných pohľadávok a záväzkov.
Preplatok poistného je splatný v takej istej lehote, ktorá je stanovená pre úhradu nedoplatkov. Ak zdravotná poisťovňa neodvedie preplatok riadne a včas, platiteľ poistného, si môže uplatniť nárok na tento preplatok na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou priamo, alebo prostredníctvom zamestnávateľa. Preplatky alebo nedoplatky menšie ako 3 eurá sa neplatia. Ak poistenec zistí, že údaje, na základe ktorých bolo ročné zúčtovanie vykonané, nie správne, môže do 15 dní od prevzatia oznámenia podať námietku. V námietke požiada o opravu ročného zúčtovania a doloží dôkazy preukazujúce namietané skutočnosť. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Opravu ročného zúčtovania vykoná príslušná zdravotná poisťovňa bezodkladne. Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietku, o námietke rozhodne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ročné zúčtovanie poistného vykoná poisťovňa, v ktorej bol poistenec v danom roku poistený.
V § 20 sa stanovuje spôsob vykazovania poistného.
Zamestnávateľ je povinný vykázať zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za kalendárny mesiac podľa jednotlivých zamestnancov. Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná písomne vykázať výšku preddavku na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poistné. Ak došlo k zmene zdravotnej poisťovni, je povinná vykázať výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka. Daňové riaditeľstvo odovzdá zdravotnej poisťovni údaje potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania poistencov získané v daňovom konaní. Údaje odovzdá do 40 dní od lehoty na podanie daňového priznania. Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať si od platiteľa poistného doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného. O nesplnení povinnosti predložiť požadované doklady, je zdravotná poisťovňa povinná informovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podrobnosti o vykazovaní preddavkov na poistné ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
K bodom 5 až 9
Ide o technickú úpravu súvisiacu so zmenou § 19 a § 20.
K bodu 10
Opravuje sa chyba v písaní.
K bodu 11
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia.
Ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2012 za rok 2011 preto, aby sa rozumne vykonalo ročné zúčtovanie za rok 2011.
Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná v roku 2012 za rok 2011, súvisí s bodom 10, kde sa opravuje len chyba v písaní v novele č. 499/2010 Z. z.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá mala v rok 2011 iba príjem z prenájmu podľa osobitného predpisu a nebola povinná podať z tohto prímu daňové priznanie a je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7, na takúto osobu sa nevzťahuje minimálny základ podľa § 13 ods. 9 písm. a).
K Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.1.2012.