DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
2.Názov návrhu zákona: Zákon o zrušení Protidrogového fondu
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
- neupravená
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovanej právnej úpravy je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4, 5 a 6 doložky zlučiteľnosti.