Dôvodová správa
Osobitná časť
K § 1
Ustanovenie upravuje zrušenie Protidrogového fondu k 1. aprílu 2011, vstup fondu do likvidácie ku dňu jeho zrušenia, podporné použitie ustanovení Obchodného zákonníka na likvidáciu fondu a vylúčenie podporného použitia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
K § 2
Ustanovenie splnomocňuje predsedu najvyššieho orgánu fondu - rady fondu aby ku dňu vstupu fondu do likvidácie vymenoval likvidátora. Návrh na zápis likvidátora do obchodného registra sa ukladá vykonať podpredsedovi vlády alebo ním splnomocnenej osobe. Ďalej sa upravuje prechod pôsobnosti orgánov fondu na likvidátora v rozsahu nevyhnutnom
na likvidáciu, odmena likvidátorovi a zodpovednosť likvidátora za výkon funkcie.
K § 3
Ustanovenie upravuje povinnosti likvidátora, postup, spôsob a ukončenie likvidácie, pri ktorom sa podporne použije aj príslušné ustanovenie zákona o účtovníctve.
K § 4
Ustanovenie obsahuje text zrušujúci zákon o Protidrogovom fonde.
K § 5
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. apríla 2011.
V Bratislave 12. januára 2011
Iveta R a d i č o v á, v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Rudolf C h m e l, v. r.
podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny