Dôvodová správa
Všeobecná časť
Protidrogový fond bol zriadený zákonom č. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde ako neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na protidrogovú prevenciu a na liečebnú a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám.
Zákonom č. 168/2008 Z. z. bola s účinnosťou od 1. júna 2008 vykonaná zmena zákona a podľa tejto úpravy je Protidrogový fond neštátny účelový fond, ktorý sústreďuje a poskytuje peňažné prostriedky na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám vo verejnom záujme.
Návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu predkladá ako iniciatívny materiál podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Protidrogový fond je neštátny účelový fond, ktorý bol zriadený na účely sústreďovania a poskytovania peňažných prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a resocializačnú pomoc drogovo závislým osobám. Fond neplní účel na ktorý bol zriadený, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že sa dostal do zadlženosti. Nemožnosť plniť účel, na ktorý bol Protidrogový fond zriadený, je čiastočne dôsledkom právnej úpravy spôsobu financovania fondu, v zmysle zákona o Protidrogovom fonde.
Podľa § 6 zákona zdrojmi fondu dary a príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb alebo fyzických osôb, úroky z prostriedkov fondu, zmluvne dohodnuté sankcie za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky fondu, dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Zo štruktúry príjmov je nepochybné, že fond nemal zabezpečené pravidelné a stabilné príjmy.
Protidrogový fond od počiatku svojej existencie nie je napojený na rozpočet verejnej správy. Vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy zákon ako zdroj upravil „dotácie zo štátneho rozpočtu, finančné granty a finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie“. Vzhľadom na charakter dotácií, ako aj finančných zdrojov Európskej únie, na ktoré nie je právny nárok, ide o nestabilný zdroj tvorby fondu (rovnako ako ostatné zdroje uvádzané v § 6 zákona).
V dôsledku právnej úpravy účelu a spôsobu použitia dotácií poskytovaných Úradom vlády SR, a to aj prostredníctvom dotačnej schémy Podpora programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam, podľa ktorého príjemca dotácie nie je oprávnený poskytovať ju ďalším subjektom, je tento zdroj ako zdroj fondu nevhodný. V nadväznosti na zmeny právnej úpravy upravujúcej poskytovanie dotácií prostredníctvom ústredných orgánov štátnej správy, najmä v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií prostredníctvom Úradu vlády SR je správne a účelné dotácie poskytovať priamo subjektom, ktoré realizujú činnosti smerujúce k prevencii drogovej závislosti a boju proti drogám. Zabezpečenie doplnkového financovania pre plnenie úloh Národného programu boja proti drogám tým nebude ohrozené.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a právom Európskej únie. Zrušenie Protidrogového fondu nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a nepredpokladá sa vplyv na zamestnanosť, na podnikateľské prostredie, na sociálne prostredie, vplyv na životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.