VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV – 585/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
220
VLÁDNY NÁVRH
Z Á K O N
z ........... 2011
o zrušení Protidrogového fondu
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e
vládny návrh zákona o zrušení
Protidrogového fondu
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR
Bratislava január 2011