DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kužma a Zoltán Horváth.
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-v čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý vymedzuje zákaz poskytovania pomoci v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru; táto je, pokiaľ to ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, nezlučiteľná s vnútorným trhom,
-v čl. 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý vymedzuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou,
-v čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý ustanovuje základné princípy činnosti Komisie, t.j. preskúmavanie systémov poskytovanej pomoci v členských štátoch a Navrhovanie príslušných opatrení,
-v čl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, ktorý ustanovuje možnosť Rady vydať akékoľvek nariadenia potrebné na uplatnenie čl. 107 a 108 a najmä možnosť stanoviť podmienky uplatnenia čl. 108 ods. 3, ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto postupu,
b)v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu a jeho účel, príp. stručný obsah)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
-Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa
ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. L 371, 27.12.2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 250, 23.9.2009),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006),
-Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. L 214, 9.8.2008),
-Rozhodnutie Rady 2008/618/ES z 15. júla 2008 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008),
-Rozhodnutie Rady 2009/536/ES zo 7. júla 2009 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov Ú. v. EÚ L 180, 11.7.2009),
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety)
- nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
- Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica, ani rámcové rozhodnutie.
b) uviesť informáciu o začatí postupu Európskej komisie alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy
- V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania príp. potreby prijatia ďalších úprav
- Návrhom zákona sa nepreberá nová smernica, ani rámcové rozhodnutie.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne