Doložka vplyvov
V doložke posudzované vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.Odhad vplyvov na verejné financie a na štátny rozpočet
Navrhovaný zákon nemá dopad na verejné financie ani na štátny rozpočet. Finančný dopad z predkladaného návrhu zákona zabezpečí MPSVR SR v rámci limitov príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
II.Odhad vplyvov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Navrhovaný zákon nemá dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry. Návrhom zákona sa vytvára legislatívne prostredie, ktoré rozširuje doteraz prijaté opatrenia na trhu práce s kladným vplyvom na vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov Slovenskej republiky.
III.Odhad vplyvov na životné prostredie
Prostredníctvom novely správcovia ciest a vodných tokov budú môcť využívať nekvalifikovanú pracovnú silu na odstraňovanie odpadov a nečistôt pri cestách a na brehoch riek, a to celoročne. Je to zároveň dôležitý preventívny nástroj, ktorý pomôže znížiť riziko povodní. Novela bude mať pozitívny dopad na životné prostredie a kultúru verejných priestranstiev.
IV.Odhad vplyvov na zamestnanosť
Navrhovanými zmenami sa predpokladá celkovo pozitívny vplyv na zamestnanosť, predovšetkým prostredníctvom udržiavania a získavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných obyvateľov.
V.Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Predložený návrh nemá vplyv podnikateľské prostredie.
VI.Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Navrhovaný zákon nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti v Slovenskej republike.