Dôvodová správa
B) Osobitná časť
K Čl. I.
Navrhuje sa rozšírenie možnosti poskytnutia príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora aktivačnej činnosti.
Menšie obecné alebo verejnoprospešné služby dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. V prípade mimoriadnych situácií dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva služby v rozsahu najviac 40 hodín týždenne.
K Čl. II.
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2011.