D ô v o d o v á s p r á v a
A) Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zo 4. decembra 2003 je skutočnosť, že Slovenská republika pomerne veľké problémy so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných, často krát bez akéhokoľvek vzdelania alebo kvalifikácie a má najvyššiu mieru nezamestnanosti ľudí so základným vzdelaním v celej Európskej únii. Novela zákona za cieľ udržiavanie a získavanie pracovných návykov tejto cieľovej skupiny ako i rozšírenie možností aplikácie a využívania jedného z mnohých nástrojov aktívnej politiky trhu práce, a to príspevku na aktivačnú činnosť. Návrh zákona predstavuje východiskový rámec na realizáciu nových legislatívnych úprav v oblasti služieb zamestnanosti nevyhnutne vyplývajúcich zo súčasných spoločensko-ekonomických reálií. Návrhom zákona sa vytvára legislatívne prostredie, ktoré rozširuje doteraz prijaté opatrenia na trhu práce s kladným vplyvom na vývoj zamestnanosti ohrozených skupín občanov Slovenskej republiky.
Súčasťou predloženého návrhu zákona návrhy opatrení, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, v ktorom vláda Slovenskej republiky konštatuje, že v súčasnosti počet nezamestnaných prekročil hranicu 400 000 osôb, pričom vyše 200 000 osôb je nezamestnaných dlhodobo. Asi štvrtina z existujúcich dotácií a príspevkov sa nevyužíva, iné zneužívané a nenapĺňa sa tak cieľ znižovať nezamestnanosť a podporovať pracovné návyky dotknutej skupiny dlhodobo nezamestnaných občanov. Návrh zákona je súčasťou opatrení, ktoré majú podporovať integráciu znevýhodnených skupín na trh práce najmä v zaostávajúcich regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.
Prostredníctvom novely správcovia ciest a vodných tokov budú môcť využívať nekvalifikovanú pracovnú silu na odstraňovanie odpadov a nečistôt pri cestách a na brehoch riek, a to celoročne. Je to zároveň dôležitý preventívny nástroj, ktorý pomôže znížiť riziko povodní. Novela bude mať tiež pozitívny dopad na životné prostredie a kultúru verejných priestranstiev.
Cieľom návrhu zákona je rozšíriť možnosti uplatnenia príspevkov na aktivačnú činnosť a posilniť výhody, ktoré vyplynuli z doterajšieho uplatňovania zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z aplikačnej praxe pri uplatňovaní zákona a rozšíriť tak aktívne opatrenia na trhu práce podporujúce zapojenie samosprávy a štátom založené právnické osoby do aktívneho riešenia nezamestnanosti obyvateľov.
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb tak bude priamo nadväzovať na predchádzajúci príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec a rozšíri sa len okruh organizátorov aktivačných prác, pričom procesné a zákonom stanovené podmienky poberania a formy aktivačného príspevku zostanú nezmenené. Bude sa teda stále poskytovať na taxatívne vymedzené aktivačné činnosti s cieľom udržania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov odkázaných na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Stanovuje sa, že menšie obecné alebo verejnoprospešné služby dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu 20 hodín
týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. V prípade mimoriadnej situácie, ktorou je ohrozenie alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti (živelná pohroma, havária alebo katastrofa) dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva služby v rozsahu najviac 40 hodín týždenne.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať dodatočný dopad na štátny rozpočet a na rozpočet verejnej správy. Finančné prostriedky zabezpečené v rámci alokácie na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Finančný dopad z predkladaného návrhu zákona zabezpečí MPSVR SR v rámci limitov príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
Návrh zákona bol prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, sekciou rozpočtovej politiky, ktorého stanovisko (list č.) je súčasťou dôvodovej správy.