NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., zákona č. 233/2008 Z.z., zákona č. 263/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 562/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z, zákona č. 108/2009 Z.z. č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009, zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 373/2010 Z. z. sa mení takto :
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora aktivačnej činnosti,
(1) Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora aktivačnej činnosti (ďalej len „organizátor“) na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných alebo verejnoprospešných služieb sa nemôže uchádzač o zamestnanie zúčastňovať dobrovoľníckej služby podľa § 52a.
Organizátorom menších obecných alebo verejnoprospešných služieb je
a) obec alebo samosprávny kraj,
b) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
c) právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu,
e) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
f) Slovenská správa ciest.
(2) Menšie obecné alebo verejnoprospešné služby formami aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác a služieb, ktoré určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, udržiavanie verejného poriadku, pomoci pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti a osvety.
(3) Menšie obecné alebo verejnoprospešné služby dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. V prípade mimoriadnych situácií dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva služby v rozsahu najviac 40 hodín týždenne.
(4) Na účely organizovania menších obecných alebo verejnoprospešných služieb miestne príslušný úrad poskytuje organizátorovi podľa ods. (1) raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c) dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e) informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
f) informáciu o tom, či a kde vykonáva menšie obecné alebo verejnoprospešné služby.
(5) Úrad poskytuje organizátorovi príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných alebo verejnoprospešných služieb a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.
(6) Príspevok podľa odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a organizátorom mesačne najviac vo výške 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac vo výške 4 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov a na úhradu časti z celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje služby, mesačne najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby alebo verejnoprospešné služby.
(7) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza alebo v ktorom sa nachádza obec, v ktorej dlhodobo nezamestnaný občan trvalý pobyt alebo v ktorom sídlo organizátor alebo organizačná jednotka organizátora.
(8) Dohoda uzatvorená podľa odseku 6 obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora, dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom,
c) druh a rozsah vykonávaných menších obecných alebo verejnoprospešných služieb,
d) celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
e) počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných alebo verejnoprospešných služieb pre organizátora dlhodobo nezamestnanými občanmi a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných alebo verejnoprospešných služieb,
f) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g) záväzok organizátora, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných alebo verejnoprospešných služieb dlhodobo nezamestnaným občanom,
h) záväzok organizátora, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné alebo verejnoprospešné služby,
i) podmienky poskytovania príspevku,
j) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k) spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9) Ak organizátor porušil dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 8 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(10) Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných alebo verejnoprospešných služieb, ktorá obsahuje
a) osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b) druh vykonávaných menších obecných alebo verejnoprospešných služieb,
c) začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných alebo verejnoprospešných služieb,
d) záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných alebo verejnoprospešných služieb,
e) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné alebo verejnoprospešné služby zabezpečené úradom,
f) záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných alebo verejnoprospešných služieb, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g) ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti
formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných alebo verejnoprospešných služieb trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.