Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2736/2010
145a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 145) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2010 č. 163 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 24. novembra 2010 č. 100.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením z 25. novembra 2010 č. 70 a uznesením z 9. decembra 2010 č. 79.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal navrhované uznesenie.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Legislatívno-technická úprava
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I 2. bode sa slovo „využívajúce“ nahrádza slovami „využívajúce ako zdroj“.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I 2. bod znie:
„2. V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW .“.“.
Navrhuje sa zmeniť hranicu prebratia zodpovednosti za odchýlku výrobcom elektriny využívajúcim slnečnú energiu na 30 kW.
3
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
4.V čl. I 3. bod znie:
„3. V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.“.
Navrhuje sa, aby pri posudzovaní rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti výrobcu elektriny sa nevyžadovalo prekročenie 50% investičných nákladov na novú porovnateľnú technologickú časť pre zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I 4. bod znie:
„4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.“.“.
Na základe stanoviska Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 9. 11. 2010 sa slová „obvodovej stene“ nahrádzajú slovami „obvodovom plášti“ podľa aplikovaného pojmu vyhlášky č. 625/2006 Z .z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upresňuje sa definícia budovy. Zároveň sa navrhuje úprava podpory pre elektrinu zo slnečnej energie s tým, že nárok na podporu doplatkom sa obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti do inštalovaného výkonu 100 kW.
4
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I 4. bod znie:
„4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.“.“.
Na základe stanoviska Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 9.11.2010 sa slová „obvodovej stene“ nahrádzajú slovami „obvodovom plášti“ podľa aplikovaného pojmu vyhlášky č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upresňuje sa definícia budovy. Zároveň sa navrhuje úprava podpory pre elektrinu zo slnečnej energie s tým, že nárok na podporu doplatkom sa obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti do inštalovaného výkonu 30 kW.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
7.V čl. I 6. bod sa vypúšťa
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré je prísne a prekračuje požiadavky príslušnej smernice.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I 6. bod znie:
„6. V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) jednoduchou dobou návratnosti doba trvania projektu od jeho začiatku do
5
obdobia, kým sa úhrnný peňažný tok nestane kladným.“.“.
Ustanovenie týkajúce sa neuplatňovania podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) v prípade ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá akákoľvek investičná pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu sa nahrádza ustanovením, ktorým sa upresňuje pojem jednoduchej doby návratnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
9.V čl. I 7. bod znie:
„7. V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nepoužije na stanovenie ceny elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce obnoviteľné zdroje energie podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 2. a 3.“.
Navrhuje sa spresnenie predloženého návrhu zákona.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I sa za 7. bod vkladá 8. bod, ktorý znie:
„8. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15a)“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) Zákon č. 50/1976 Zb.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Účelom predloženého návrhu je spresnenie náležitostí na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I sa za 7. bod vkladá 8. bod, ktorý znie:
„8. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku
6
celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Z dôvodu transparentnosti údajov o výrobcoch elektriny sa navrhuje, aby úrad uverejnil každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I sa za 7. bod vkladá 8. bod, ktorý znie:
„8. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Z dôvodu transparentnosti údajov o výrobcoch elektriny sa navrhuje, aby úrad uverejnil každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
13.V čl. I 8. bod znie:
„8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú
7
zachované podľa doterajších predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a na ktoré bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahovali.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I 8. bod znie:
„8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§18aPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré je uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.“.
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.
8
februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré bude uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahovali.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
15.Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie.“.
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
9
„(13) Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bola naplnená požiadavka jednoduchej doby návratnosti investícií podľa osobitného predpisu6ea).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ea) znie:
„6ea) § 6 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z.“.“.
Doterajší čl. II sa označuje ako článok III.
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča neschváliť
17.Článok II (nový čl. III) znie:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011, okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.“
Legislatívno-technická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
o bodoch 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 hlasovať spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť,
o bode 3 hlasovať s odporúčaním n e s c h v á l i ť,
o bodoch 6, 8, 12, 14, 16 hlasovať spoločne s odporúčaním n e s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
10
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s c h v á l i ť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 9. decembra 2010 č. 77.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 9. decembra 2010
Stanislav J a n i š
predseda Výboru NR SR pre
hospodárstvo, výstavbu a dopravu