1
zo 14. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 písmeno c) znie:
„c) ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí jazyk a vedieť ich používať,“.
2.V § 11 ods. 5 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.
3.V § 11 ods. 11 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.
4.V § 13 odsek 5 znie:
„(5) Schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho písma alebo iných vhodných foriem prepisov poskytne ministerstvo školstva školám podľa tohto zákona na základe ich objednávky bezplatne.“.
5.V § 24 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
6.V § 38 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 18“.
2
7.V § 55 ods. 7 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
8.V § 55 ods. 8 sa za slová „na vysvedčení“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
9.V § 55 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(11) V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl a odborných učilíšť sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.“.
Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 12 až 22.
10.V § 57 ods. 3 sa za slová „odo dňa“ vkladajú slová „získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa“.
11.V § 63 ods. 1 sa slová „na tlačive schválenom“ nahrádzajú slovami „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený“.
12.V § 64 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovateľ strednej školy predloží na vyjadrenie samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 15. júla návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.“.
13.V § 110 ods. 5 sa za slová „49 až 53“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10“.
14.V § 110 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.
15.V § 111 ods. 5 sa za slová „49 až 53“ vkladajú slová „§ 55 ods. 10“.
16.V § 111 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.
17.§ 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.“.
18.V § 161 ods. 2 sa slová „roku 2011/2012“ nahrádzajú slovami „roku 2014/2015“.
3
19.Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
㤠161a
Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/2012 najneskôr do 31. januára 2011.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predsedníčka vlády Slovenskej republiky