1
z 10. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 a 3“ .
2. V § 8 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou,
2
a)poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b)zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.
(3) Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.“.
3. V tretej časti sa v nadpise prvej hlavy vypúšťajú slová „poskytovateľov sociálnych služieb“.
4. V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.“.
5. V § 49 odsek 3 znie:
„(3) Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie (ďalej len „doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave“) nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ak je doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave podľa prvej vety na účely lekárskej posudkovej činnosti nedostačujúci, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti26) (ďalej len „zmluvný lekár“), o vypracovanie lekárskeho nálezu, ktorého vzor uvedený v prílohe č. 1 osobitného predpisu11) sa použije na účely sociálnych služieb
3
primerane. Ak je lekársky nález zmluvného lekára neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o jeho doplnenie.“.
6. V § 49 ods. 5 sa za slovo „vychádza“ vkladajú slová „z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave nie staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo“.
7. V § 49 ods. 6 sa za slová „môže vychádzať aj“ vkladajú slová „z dokladu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave staršieho ako šesť mesiacov, ktorý predložila fyzická osoba, alebo“.
8. § 49 sa dopĺňa odsekom 14 , ktorý znie:
„(14) Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 sa neposudzuje u fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov žiada z iných vážnych dôvodov.“.
9. V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou alebo zriadenej vyšším územným celkom alebo založenej vyšším územným celkom“.
10. V § 50 odsek 8 znie:
„(8) Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu sa posudzuje aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a rozsah odkázanosti pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 časti II a III.“.
11. V § 62 sa vypúšťajú slová „poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“)“.
12.V § 71 odsek 6 znie:
„(6) Ak obec zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 35, 36, 40 a 41 v inej obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode sa obec nenachádza, obec uhrádza inej
4
obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode sa obec nenachádza, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.“.
13. V § 71 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 a 37 39 v obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila obec alebo iný vyšší územný celok, vyšší územný celok uhrádza obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila obec alebo iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.
(8) Ak obec zabezpečila sociálnu službu fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode u poskytovateľa sociálnej služby, ktorý je financovaný účelovými dotáciami z Ministerstva financií Slovenskej republiky, výška ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré je obec povinná uhradiť podľa § 71 ods. 6, sa zníži o výšku poskytnutej účelovej dotácie z Ministerstva financií Slovenskej republiky.“ .
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
14. V § 72 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
15. V § 72 odsek 6 znie:
„(6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
a) tlmočenie,
b) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných
technológií,
c) vykonávanie
1. sociálneho poradenstva,
5
2. pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. sociálnej rehabilitácie,
4. pracovnej terapie.“.
16. V § 72 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ustanovenie odseku 6 sa neuplatňuje, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
17. V § 74 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a fyzickej osoby, ktorej sa poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6“.
18. V § 75 ods. 13 sa slová „podľa odsekov 1 9“ nahrádzajú slovami „uvedenej v § 29, 31, 32 a v § 34 až 42“.
19. V § 75 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14) Za príslušnú obec alebo príslušný vyšší územný celok na účely poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 25 28, § 33, § 44 a 57 a finančného príspevku na prevádzku špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie poskytovaných ako samostatné odborné činnosti sa považuje obec alebo vyšší územný celok podľa svojej pôsobnosti, v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.
20. § 75 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak prijímateľ sociálnej služby platí neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa zníži o sumu úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy zaplatenú prijímateľom sociálnej služby. Ak výška finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č.
6
5 je nižšia ako ekonomicky oprávnené náklady neverejného poskytovateľa sociálnej služby na poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy sa neznižuje o sumu tohto rozdielu ani vtedy, ak suma tohto rozdielu bola zahrnutá do úhrady prijímateľa sociálnej služby za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.“.
21. § 75 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v plnej výške aj vtedy, ak sa prijímateľovi sociálnej služby poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo prijímateľ sociálnej služby sa zdržuje na návšteve u svojich príbuzných.“.
22. § 77 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Do predpokladaných príjmov zo zaplatenej úhrady alebo skutočných príjmov zo zaplatenej úhrady na účely odsekov 8 10 sa nepočítajú predpokladané príjmy alebo skutočné príjmy zo zaplatenej úhrady za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3.
(12) Do predpokladaných bežných výdavkov na účely odseku 10 sa nepočítajú predpokladané bežné výdavky na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3.“.
23. V § 80 sa písmeno e) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa,“.
24. V § 80 písmeno k) znie:
„k) je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 6,“.
7
25. § 80 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d).“.
26. V § 81 písm. h) druhom bode, v písmene k) a v písmene u) sa slová „podľa § 71 ods. 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 71 ods. 7“ a v § 91 ods. 2 sa za slová „§ 71 ods. 6“ vkladajú slová „a § 71 ods. 7“.
27. § 81 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c).“.
28. V § 84 ods. 14 sa odkazy 30 a 30a označujú ako odkazy 47a a 47b a poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 30a sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 47a a 47b.
29. V § 92 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na prepravnú službu,“.
30. V § 92 odsek 8 znie:
„(8) Sociálnu službu uvedenú v § 34 41, ktorá sa poskytuje bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 6, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.“.
31. V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života, fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, alebo fyzickú osobu, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, nie je povinný viesť evidenciu, ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
8
32. V § 95 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby podľa prílohy č. 4“.
33. V § 95 sa vypúšťa odsek 7.
34. § 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný štvrťročne predkladať evidenciu prijímateľov sociálnej služby v rozsahu podľa § 94 ods. 4 písm. a) c) obci alebo vyššiemu územnému celku podľa ich pôsobnosti.“.
35. V § 106 ods. 5 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2011“.
36. V § 106 ods. 20 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
37. V § 107 ods. 1 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
38. V § 109 ods. 3 a 4 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2011“.
Čl. II
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 65 ods. 22 sa slová „k 31. decembru 2008“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2010“, slová „po 31. decembri 2008“ sa nahrádzajú slovami „po 31. decembri 2010“ a slová „do 31. decembra 2010“ sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2011“.
9
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011, okrem tridsiateho piateho až tridsiateho ôsmeho bodu v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. decembra 2010.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predsedníčka vlády Slovenskej republiky