Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
11. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2736/2010 - VHVD
79
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 9. decembra 2010
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) - znovuotvorená rozprava
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
dopĺňa uznesenie č. 70 z 25. novembra 2010 k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) v prílohe takto:
1.V čl. 2. bod sa slovo „využívajúce“ nahrádza slovami „využívajúce ako zdroj“.
Legislatívno-technická úprava
2.V článku I novelizačný bod 4 znie:
„4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.“.“.
Na základe stanoviska Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 9. 11. 2010 sa slová „obvodovej stene“ nahrádzajú slovami „obvodovom plášti“ podľa aplikovaného pojmu vyhlášky č. 625/2006 Z .z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upresňuje sa definícia budovy. Zároveň sa navrhuje úprava podpory pre
elektrinu zo slnečnej energie s tým, že nárok na podporu doplatkom sa obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti do inštalovaného výkonu 100 kW.
3.V Čl. I sa vypúšťa bod 6.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, ktoré je prísne a prekračuje požiadavky príslušnej smernice.
4.V Čl. I bod 7. znie:
„7. V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nepoužije na stanovenie ceny elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce obnoviteľné zdroje energie podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 2. a 3.“.
Navrhuje sa spresnenie predloženého návrhu zákona.
5.V Čl. I sa bod 7. vkladá nový bod 8., ktorý znie:
„8. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15a)“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a) Zákon č. 50/1976 Zb.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Účelom predloženého návrhu je spresnenie náležitostí na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie.
6.V Čl. I sa za bod 7. vkladá nový bod 8., ktorý znie:
„8. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Z dôvodu transparentnosti údajov o výrobcoch elektriny sa navrhuje, aby úrad uverejnil každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny
a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
7.V článku I novelizačný bod 8. znie:
„8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a na ktoré bolo vydané rozhodnutie o povolení užívania pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vyťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahovali.
8.Novelizačný článok II znie:
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov
energie.“.
Legislatívno-technická úprava
Stanislav J a n i š
predseda výboru
Maroš K o n d r ó t
overovateľ výboru