Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
V ý p i s
zo zápisnice z 10. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 8. decembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo,
životné prostredie a ochranu prírody
na svojej 10. schôdzi konanej dňa 8. decembra 2010 prerokoval návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145)
Poslanecký návrh zákona na rokovaní výboru uviedol jeho navrhovateľ poslanec Ľudoviť Jurčík,
Spravodajcom výboru bol podpredseda výboru Ján Golian.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo prítomných 11 poslancov.
Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti návrhu hlasovali 4 poslanci, 3 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter MuránskyMária S a b o l o v á
overovateľ výboru predsedníčka výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
10. schôdza výboru
K číslu: 2736/2010
Návrh
47
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 8. decembra 2010
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu poslanca predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.