Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8. schôdza výboru
Číslo: CRD-2531/2010
45
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 30. novembra 2010
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslanca Mareka Vargovčáka
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Miroslav Beblavý Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru