Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2535/2010
44
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 30. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslanca Dušana Čaploviča na doplnenie uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 25 z 18. novembra 2010 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s doplnením uznesenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 25 z 18. novembra 2010 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) tak, že časť B. sa dopĺňa o tento pozmeňujúci návrh:
V čl. I. sa za 7 bod vkladá nový 8 bod, ktorý znie:
„8. V čl. 1 v § 64 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Zriaďovateľ strednej školy predloží na vyjadrenie samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 15. júla návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.“.“
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
Podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti vyjadruje zriaďovateľom stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku z hľadiska potrieb trhu práce. Podľa školského zákona však zriaďovateľ strednej školy v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja nemá žiadnu povinnosť predložiť samosprávnemu kraju na vyjadrenie návrh počtu tried I. ročníka, ktoré plánuje otvoriť v ďalšom
školskom roku. Keďže zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave ukladá samosprávnemu kraju významnú kompetenciu spočívajúcu v tvorbe regionálnej stratégie odborného vzdelávania informujúcej o potrebách trhu práce, o kvalite a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti, pre napĺňanie tejto kompetencie považujeme za mimoriadne dôležité, aby samosprávny kraj mal prístup k takým dôležitým informáciám, ako je údaj o počte tried I. ročníka otváraných v nasledujúcom školskom roku ostatnými zriaďovateľmi stredných škôl na území samosprávneho kraja. Predkladaný návrh prispieva k odstráneniu vzniknutej legislatívnej „diery“ v zákone.
B.ukladá predsedovi výboru
zapracovať pozmeňujúci
návrh do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Miroslav Beblavý Dušan Čaplovič overovateľ výboru predseda výboru