Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8. schôdza výboru
Číslo: CRD-2535/2010
43
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 30. novembra 2010
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Bibiánu Obrimčákovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Miroslav Beblavý Dušan Čaplovič
overovateľ výboru predseda výboru