NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: 2531/2010
128a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní (tlač 128)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. októbra 2010 č. 144 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie na schôdzi konanej 16. novembra 2010, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Za návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci, 4 poslanci hlasovali proti návrhu a 3 poslanci sa hlasovania zdržali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport uznesením č. 27 z 18. novembra 2010 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré uvedené v IV. časti tejto spoločnej správy.
IV.
Z uznesenia výboru uvedeného v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V úvodnej vete návrhu zákona sa za slovo „rada“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I v úvodnej vete sa slová „a zákona č. 199/2010 Z. z.“ nahrádzajú čiarkou a slovami „zákona č. 199/2010 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
3.V čl. I, 1. bode sa v § 51 ods. 3 vypúšťajú slová „alebo rigoróznej práce“ (2x) a slová „na dobu jej úschovy“ sa nahrádzajú slovami „po dobu jej uchovávania“.
Uvedená úprava obsahovo patrí do ustanovenia § 53 ods. 8 zákona, v ktoré upravuje rigoróznu skúšku a rigoróznu prácu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
„2. V § 53 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienkou pripustenia k obhajobe rigoróznej práce je okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 písomný súhlas absolventa študijného programu so zverejnením a sprístupnením rigoróznej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 bez nároku na odmenu.“.“.
Ďalšie body sa následne prečíslujú.
Presun úpravy vo vzťahu k rigoróznym prácam z prvého bodu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I sa za 1. bod vkladajú nové body 2 až 5, ktoré znejú:
„2. Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠62a
Osobitné požiadavky na záverečnú prácu, rigoróznu prácu a habilitačnú prácu
(1) Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvo tretej osoby.
(2) Ak je pre priebeh obhajoby nevyhnutné oboznámiť vedúceho záverečnej práce, školiteľa, oponenta alebo skúšobnú komisiu s údajmi, ktorých zverejnenie je v záverečnej práci vylúčené najmä preto, že ide o obchodné tajomstvo tretej osoby, utajovanú skutočnosť alebo osobný údaj, môže študent pri dodržaní podmienok podľa osobitných predpisov tieto údaje uviesť v osobitnej neverejnej dokumentácii, ktorá nie je súčasťou záverečnej práce a ktorá je určená výlučne vedúcemu záverečnej práce, školiteľovi, oponentovi a skúšobnej komisii.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa obdobne vzťahujú na rigoróznu prácu.
(4) Ustanovenie odseku 1 sa obdobne vzťahuje na habilitačnú prácu. Ustanovenie odseku 2 sa na habilitačnú prácu vzťahuje primerane.“.
4
3. Nadpis pod § 63 znie: „Štátne skúšky, rigorózne skúšky a sprístupňovanie záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác verejnosti“.
4.V § 63 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak je predmetom záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce vytvorenie umeleckého diela v inej ako literárnej forme alebo podanie umeleckého výkonu, do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sa namiesto tejto práce alebo jej časti zasiela písomná informácia o vytvorenom umeleckom diele alebo podanom umeleckom výkone, ktorého miera originality sa neoveruje; ustanovenia tohto zákona týkajúce sa zverejnenia záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce alebo jej sprístupňovania verejnosti sa v takomto prípade primerane vzťahujú na písomnú informáciu o vytvorenom umeleckom diele alebo podanom umeleckom výkone.“.
5. V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Spolu so záverečnou prácou, rigoróznou prácou alebo habilitačnou prácou sa zasielajú v elektronickej forme aj príslušné posudky oponentov, školiteľov, vedúcich záverečných prác alebo rigoróznych prác, recenzentov alebo iných osôb a tieto posudky sa uchovávajú v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác spolu s príslušnou prácou po dobu jej uchovávania; na sprístupnenie týchto posudkov verejnosti alebo iné ich uverejnenie sa vyžaduje písomná licenčná zmluva s nositeľom autorských práv k tomuto posudku.“.“.
Ďalšie body sa následne prečíslujú.
Precizujú sa osobitné požiadavky na obsah záverečných prác, resp. rigoróznych a habilitačných prác tak, aby ich sprístupneniu nebránili práva a právom chránené záujmy tretích osôb. Tiež sa odstraňuje v súčasnosti existujúci stav praxe tak, aby v budúcnosti nevznikali situácie brániace verejnému prístupu k obsahu práce.
Zároveň sa legislatívno-technickou zmenou upravuje nadpis § 63 v nadväznosti na navrhované zmeny.
Ďalej sa upravuje režim umeleckých vysokých škôl, ak je predmetom ich záverečnej práce alebo habilitačnej práce vytvorenie iného ako literárneho diela alebo vykonanie umeleckého diela; v takomto prípade sa registruje opis vytvoreného diela alebo podaného umeleckého výkonu.
Upravuje sa tiež režim pre posudky, ktoré tvoria súčasť priebehu obhajoby a zároveň de facto recenzujú prácu, preto je vhodné, aby boli so súhlasom ich autora alebo vysokej školy (pokiaľ ide o zamestnanecké diela) prístupné verejnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
6.V čl. I, 2. bod znie:
„2. V § 63 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú slová „(ďalej len „prevádzkovateľ registra“)“ a druhá veta sa vypúšťa.“.
Navrhuje sa doplnenie legislatívnej skratky.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 9 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ registra zverejní záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu,38b) a to do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty podľa odseku 10, ak bola dohodnutá v príslušnej licenčnej zmluve, inak do 30 dní odo dňa registrácie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.“.
Legislatívno-technická úprava aj v nadväznosti na ustanovenie odkladnej lehoty.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 9 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „ako nevýhradná licencia v územne neobmedzenom rozsahu, a to formou licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi nositeľom autorských práv a používateľom diela, ktorým je Slovenská republika v zastúpení ministerstvom“.
Precizuje sa forma a spôsob udelenia súhlasu aj s ohľadom na zmluvné strany.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 10 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pokiaľ autor netrvá na sprístupnení tejto práce bez použitia technologických opatrení. Autor si v licenčnej zmluve podľa odseku 9 môže zároveň vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, počas ktorej nie je účinným jeho súhlas so sprístupňovaním jeho práce verejnosti; túto lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť na základe súhlasného vyjadrenia dekana príslušnej fakulty vysokej školy alebo rektora príslušnej vysokej školy doloženého autorom pred podpisom licenčnej zmluvy, najviac však o ďalších 24 mesiacov.“.
6
Umožňuje sa, aby autor mohol vylúčiť ochranu technickými prostriedkami, ktoré obmedzujú kopírovanie práce. Zároveň sa umožňuje odložiť súhlas so sprístupnením práce verejnosti o 12 mesiacov bez uvedenia dôvodu a v osobitných prípadoch o 36 mesiacov so súhlasom dekana alebo rektora.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 11 sa slová „do registra“ nahrádzajú slovami „do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác“.
Zosúladenie terminológie; keďže platný zákon ani návrh zákona nezavádza legislatívnu skratku, treba používať celý pojem.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 11 sa v druhej vete slová „preukazuje vysoká škola“ nahrádzajú slovami „sa preukazuje“.
Legislatívno-technická úprava s ohľadom na skutočnosť, že zmluvnou stranou je autor a nie vysoká škola.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 12 prvá veta znie: „Na žiadosť autora je prevádzkovateľ registra povinný do 30 dní od doručenia žiadosti zastaviť verejné sprístupňovanie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, ktorá bola vydaná v rámci periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie po jej sprístupnení verejnosti v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác; ak bola takto vydaná len časť práce, zastaví prevádzkovateľ registra verejné sprístupňovanie len tejto časti.“.
Legislatívno-technické úpravy aj s ohľadom na skutočnosť, že zmluvnou stranou je autor a nie vysoká škola.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
13.V čl. I, 3. bode v § 63 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na žiadosť ministerstva alebo autora je prevádzkovateľ registra povinný bezodkladne zastaviť sprístupňovanie záverečnej práce, rigoróznej práce alebo habilitačnej práce, prípadne jej časti verejnosti, a to dočasne, ak existuje odôvodnené podozrenie, že takáto práca bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa § 62a, alebo natrvalo, ak sa hodnoverným spôsobom preukáže, že takáto práca bola zverejnená v rozpore s podmienkami podľa § 62a; ak je záverečná práca, rigorózna práca alebo habilitačná práca zverejnená v rozpore s podmienkami podľa § 62a, zodpovednosť za škodu spôsobenú sprístupnením takejto práce verejnosti v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác nesie výlučne autor.“.
Upravujú sa ďalšie dôvody na zastavenie alebo pozastavenie verejného sprístupňovania práce, najmä s ohľadom na osobitné požiadavky na prácu 62a), spolu so zodpovednosťou za škodu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I, 3. bode poznámka pod čiarou k odkazu 38c znie:
„38c) §17 ods. 1 písm. c), § 18 ods. 2 a § 40 46 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I, 4. bode sa za slová „§ 51 ods. 3“ vkladá čiarka a slová „§ 53 ods. 8“.
Doplnenie v nadväznosti na predchádzajúci bod.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I, 5. bode v § 76 ods. 3 písm. b) a v 6. bode v § 76 ods. 4 sa slová „na dobu jej úschovy“ nahrádzajú slovami „po dobu jej uchovávania“.
V danom prípade ide o uchovávanie práce v registri 63 ods. 7 zákona o vysokých školách), nie o úschovu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
17.Čl. I sa dopĺňa 7. bodom, ktorý znie:
„7. Za § 113ac sa vkladá § 113ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ad
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. septembra 2011
Na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá byť uchovávaná v centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác podľa právnej úpravy účinnej do 1. septembra 2011 a na záverečnú prácu, rigoróznu prácu alebo habilitačnú prácu, ktorá bola zaslaná do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác pred 1. septembrom 2011, sa vzťahuje právna úprava účinná do 1. septembra 2011, pokiaľ sa s nositeľom autorských práv k tejto práci na jeho žiadosť dodatočne neuzatvorí licenčná zmluva umožňujúca sprístupnenie tejto práce verejnosti; nositeľ autorských práv k tejto práci právo požiadať o uzatvorenie licenčnej zmluvy podľa podmienok účinných od 1. septembra 2011 kedykoľvek a ministerstvo právo odmietnuť uzatvorenie takej licenčnej zmluvy, ktorá odporuje podmienkam účinným od 1. septembra 2011.“.“.
Upravuje sa prechodný režim, najmä spôsob prístupu 63 ods. 8 druhá veta) k prácam, ktoré boli alebo mali byť uchované v centrálnom registri podľa predchádzajúcej (platnej) úpravy.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V Čl. II sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. septembra“.
Predlžuje sa legisvakačná lehota.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch v bodoch 1 až 18 spoločne a tieto schváliť.
9
V.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru, vyjadreného v jeho uznesení uvedeného v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 128) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 30. novembra 2010 č. 45.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Mareka Vargovčáka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava november 2010
Dušan Čaplovič v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport