Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
11. schôdza
2521/2010
95
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100a)
B.určuje
poslanca Jozefa Kollára
za spoločného spravodajcu výborov ;
C. poveruje spoločného spravodajcu
1.predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
D. ukladá
1.predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedenej spoločnej správy vo výbore;
2.spoločnému spravodajcovi
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu vo výboroch;
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru