1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 2516/2010
95a
S p o l o č n á s p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 91 z 12. októbra 2010 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 55 zo dňa 18. novembra 2010)
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 76 zo dňa 15.
novembra 2010)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu (uzn. č. 63 zo dňa 18. novembra 2010)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
1.K čl. I bod 1
V 1. bode v § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo “Guadalope” nahrádza slovom “Guadalupe” a
slovo “Guayana” sa nahrádza slovom “Guyana“.
Ide o gramatickú opravu oficiálnych názvov uvádzaného štátu a územia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I bod 1
V 1. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v obidvoch vetách na konci pripájajú tieto
slová (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010)”.
Ide o doplnenie miesta uverejnenia citovaných zmlúv jednotným spôsobom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I bod 7
V 7. bode sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a) a“.
Vypustenie navrhovaného doplnenia týkajúceho sa spotreby v § 33 ods. 1 písm. a) z dôvodu jej neopodstatnenosti v ustanovení upravujúcom vznik daňovej povinnosti pri dodaní zemného plynu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I bod 8
V 8. bode písmeno c) znie:
„c) spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu.“
Úprava za účelom jednotnej terminológie v zákone (aj s navrhovanými ustanoveniami), kde sa v prípade použitia spotrebného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu používa pojem „spotreba“ a zároveň sa z dôvodu duplicity vypúšťa úprava výnimky, keďže je dostatočne obsiahnutá v 7. bode predkladaného návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I bod 9
V 9. bode sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a) a“ .
Vypustenie navrhovaného doplnenia týkajúceho sa spotreby v § 33 ods. 1 písm. a) z dôvodu jej neopodstatnenosti v ustanovení upravujúcom daňového dlžníka pri dodaní zemného plynu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
6.K čl. I bod 10
V 10. bode písmeno c) znie:
„c) spotrebovala zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu.“.
Úprava za účelom jednotnej terminológie v zákone (aj s navrhovanými ustanoveniami), kde sa v prípade použitia spotrebného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu používa pojem „spotreba“ a zároveň sa z dôvodu duplicity vypúšťa úprava výnimky, keďže je dostatočne obsiahnutá v 9. bode predkladaného návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I bod 12
V 12. bode v § 48a ods. 1 znie:
„(1) Registrácia oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.“.
Ide o legislatívnu úpravu platnosti registrácie a povolenia, ktoré majú byť v platnosti aj 31. mája 2011 a k ich zániku dôjsť od 1. júna 2011. Formulácia v predkladanom návrhu zákona by mala za následok neplatnosť týchto registrácií a povolení 31. mája 2011, teda o jeden deň skôr. Zároveň sa upravuje slovné spojenie „oslobodené uhlie“, ktoré platný zákon nepoužíva na „uhlie oslobodené od dane“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I bod 12
V 12. bode v § 48a ods. 3 znie:
„(3) Registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.“.
Ide o legislatívnu úpravu platnosti registrácie, ktorá byť v platnosti aj 31. mája 2011 a k jej zániku dôjsť od 1. júna 2011. Formulácia v predkladanom návrhu zákona by mala za následok neplatnosť týchto registrácií už 31. mája 2011, teda o jeden deň skôr.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
9.K čl. I
V Prílohe č. 2 sa v prvom bode v okrúhlej zátvorke na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú
sa tieto slová “Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004”.
Ide o doplnenie uvádzania publikačného zdroja jednotným zaužívaným
spôsobom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95)schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 100 z 26. novembra 2010. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov.
6
Súčasne ju poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 26. novembra 2010
Jozef K o l l á r, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet