1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 2761/2010
146a
S p o l o č n á s p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) v druhom čítaní (podľa § 78 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 165 zo 4. novembra 2010 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 91 zo dňa 18. novembra 2010)
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 98 zo dňa 24.
novembra 2010)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (uzn. č. 30 zo dňa 18. novembra 2010)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy :
1.K názvu návrhu zákona
V názve sa na konci pripájajú tieto slová: „a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Doplnenie názvu zákona sa navrhuje v dôsledku návrhu na doplnenie novely zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.V poznámke pod čiarou v odkaze 1a
Za slová „Európskeho spoločenstva“ sa vkladajú slová „(Ú. v. EÚ L 145, 10.6. 2009)
v platnom znení“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca publikačný zdroj právneho aktu Európskej únie a zohľadňujúca novelizáciu tohto právneho aktu nariadením Rady 679/2010.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V Čl. I bode 5
V § 4 ods. 5 sa slová „kancelárie národnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“).
Legislatívno-technická úprava navrhuje sa zavedenie legislatívnej skratky pre Kanceláriu Národnej rady SR.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V Čl. I sa za bod 9. vkladá nový bod 10., ktorý znie:
„10. V § 26 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V ustanovení § 26 ods. 3 zákona je vyjadrený základný zaokrúhľovací mechanizmus pre platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov na najbližších desať eurocentov nahor. Na niektorých miestach ale zákon upravuje iné zaokrúhľovanie na celé euro nahor preto sa navrhuje doplnenie tejto výnimky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
5.V Čl. I bode 12
V § 29g ods. 6 sa slová „1,5-násobku“ nahrádzajú slovami „1,3-násobku“.
Ide o opravu preklepu prechodné ustanovenie v § 29g ods. 6 upravuje na rok 2011 plat generálneho prokurátora, ktorý je podľa § 22a vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V Čl. I bode 12
V § 29g ods. 9 sa odkaz 12 nad slovami „štátnej správy“ nahrádza odkazom 14, úvodná veta poznámok pod čiarou sa nahrádza znením „Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:“ a pripája sa poznámka pod čiarou k odkazu 14, ktorá znie: „14) Napríklad § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.“.
V zákone č. 215/2004 Z. z. sa riešia platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „riaditeľ NBÚ“), ktorého plat zodpovedá výške platu poslanca NR SR. Navrhovanou legislatívnou úpravou je potrebné upraviť prechodné ustanovenie na rok 2011 tak, aby sa aj na tohto vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy vzťahovalo ustanovenie znižujúce plat poslanca o ďalších 5 %; riaditeľ NBÚ nie je vylúčený z § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. Ak by nebola realizovaná navrhovaná zmena, mohlo by prísť k spochybneniu výšky platu riaditeľa, ktorý sa odvoláva len na plat poslanca, ktorý sa podľa § 29g bodu 1 znižuje len o 15,6 %, teda bez ďalšieho zníženia o 5 % ako to ustanovuje bod 9 predmetnej novely.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.Za Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona
5
č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 85 sa vrátane nadpisu vypúšťa.“.
S prihliadnutím na valorizačný mechanizmus navrhovaný v novele zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa aktuálne znenie § 85 v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov stáva bezpredmetným a preto sa navrhuje jeho vypustenie.
Doterajší Čl. II je potrebné označiť ako Čl. III.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 114 z 26. novembra 2010. Výbor určil poslanca Ivana Štefanca za spoločného spravodajcu výborov.
6
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 26. novembra 2010
Jozef K o l l á r, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet