Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
8. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2736/2010 - VHVD
70
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 25. novembra 2010
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145);
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z 18. a 25. novembra 2010 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov A. Přidala (Ľ. Jahnátka), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Maroš K o n d r ó t
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 70
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145)
1.V názve návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorým sa dopĺňa
zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Legislatívno-technická úprava
2.V čl. I 2. bod znie:
„2. V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW .“.“.
Navrhuje sa zmeniť hranicu prebratia zodpovednosti za odchýlku výrobcom elektriny využívajúcim slnečnú energiu na 30 kW.
3.V čl. I 3. bod znie:
„3. V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.“.
Navrhuje sa, aby pri posudzovaní rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti výrobcu elektriny sa nevyžadovalo prekročenie 50% investičných nákladov na novú porovnateľnú technologickú časť pre zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.
4.V čl. I 4. bod znie:
„4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.“.“.
Na základe stanoviska Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 9.11.2010 sa slová „obvodovej stene“ nahrádzajú slovami „obvodovom plášti“ podľa aplikovaného pojmu vyhlášky č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upresňuje sa definícia budovy. Zároveň sa navrhuje úprava podpory pre elektrinu zo slnečnej energie s tým, že nárok na podporu doplatkom sa obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti do inštalovaného výkonu 30 kW.
5.V čl. I 6. bod znie:
„6. V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) jednoduchou dobou návratnosti doba trvania projektu od jeho začiatku do obdobia, kým sa úhrnný peňažný tok nestane kladným.“.“.
Ustanovenie týkajúce sa neuplatňovania podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) v prípade ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá akákoľvek investičná pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu sa nahrádza ustanovením, ktorým sa upresňuje pojem jednoduchej doby návratnosti.
6.V čl. I sa za 7. bod vkladá 8. bod, ktorý znie:
„8. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Z dôvodu transparentnosti údajov o výrobcoch elektriny sa navrhuje, aby úrad uverejnil každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny.
7.V čl. I 8. bod znie:
„8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§18aPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré je uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.“.
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré bude uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahovali.
8.Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bola naplnená požiadavka jednoduchej doby návratnosti investícií podľa osobitného predpisu6ea).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ea) znie:
„6ea) § 6 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z.“.“.
Legislatívno-technická úprava.
Doterajší čl. II sa označuje ako článok III.
9. Doterajší článok II znie:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011, okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.“
Legislatívno-technická úprava.