ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
17. schôdza
Číslo: CRD-2736/2010
100
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 24. novembra 2010
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 100
z 24. novembra 2010
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145)
___________________________________________________________________________
1. V názve návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Legislatívno-technická úprava.
2. V článku I 2. bode sa slovo „využívajúce“ nahrádza slovami „využívajúce ako zdroj“.
Legislatívno-technická úprava.
3. V článku I 3. bod znie:
„3. V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.“.
Navrhuje sa aby pri posudzovaní rekonštrukcii alebo modernizácii technologickej časti výrobcu elektriny sa nevyžadovalo prekročenie 50% investičných nákladov na novú porovnateľnú technologickú časť pre zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.
4. V článku I 4. bod znie:
„4. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora
2
podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.“.“.
Na základe stanoviska Legislatívnej rady vlády SR na rokovaní dňa 9.11.2010 sa slová „obvodovej stene“ nahrádzajú slovami „obvodovom plášti“ podľa aplikovaného pojmu vyhlášky č. 625/2006 Z .z, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a upresňuje sa definícia budovy. Zároveň sa navrhuje úprava podpory pre elektrinu zo slnečnej energie s tým, že nárok na podporu doplatkom sa obmedzuje len na zariadenie umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti do inštalovaného výkonu 30 kW.
5. V článku I 6. bod znie:
„6. V § 6 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) jednoduchou dobou návratnosti doba trvania projektu od jeho začiatku do obdobia, kým sa úhrnný peňažný tok nestane kladným.“.“.
Ustanovenie týkajúce sa neuplatňovania podpory podľa odseku 3 ods. 1 písm. c) v prípade ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny bola poskytnutá akákoľvek investičná pomoc z prostriedkov štátneho rozpočtu sa nahrádza ustanovením, ktorým sa upresňuje pojem jednoduchej doby návratnosti.
6. V článku I 8. bod znie:
„8. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 18aPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1) Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2) Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré je uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.“.
3
Navrhujú sa prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011. Navrhuje sa, aby podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostali zachované podľa doterajších predpisov. Zároveň sa navrhuje, aby na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré bude uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahovala na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahovali.
7. V čl. I sa za 8. bod dopĺňa 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.“.
Z dôvodu transparentnosti údajov o výrobcoch elektriny sa navrhuje, aby úrad uverejnil každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.
8. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie tak, aby bola naplnená požiadavka jednoduchej doby návratnosti investícií podľa osobitného predpisu6ea).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ea) znie:
„6ea) § 6 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z.“.“.
Doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
4
Legislatívno-technická úprava.
9. Článok II (nový čl. III) znie:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011, okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.“.
Legislatívno-technická úprava.