Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
6. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2535/2010
25
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 18. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) – druhé čítanie
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
predmetný vládny návrh zákona schváliť so zmenami, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Miroslav Beblavý Dušan Čaplovič overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 25
Zmeny
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) – druhé čítanie
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 11 ods. 5 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.
Navrhuje sa, aby pri tlačivách na pedagogickú dokumentáciu ministerstvo vydávalo len vzory tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.
3. V § 11 odseku 11 sa slová „ktoré schvaľuje ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva“.“
Navrhuje sa, aby pri tlačivách na ďalšiu vydávalo len vzory
tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2.V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. V § 38 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 18“.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nových odsekov 10 a 11 do § 55 (čl. I, 6. bod).
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
3.V čl. I, 6. bode sa v § 55 ods. 10 slová „plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia“ nahrádzajú slovami „žiakovi“.
Keďže koncoročné vysvedčenie sa podľa navrhovanej úpravy vydá každému žiakovi (nielen plnoletému), nie je dôvod pri vydávaní polročných výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie (ktoré ani nemá charakter verejnej listiny) zavádzať iný režim (ich vydanie len plnoletému žiakovi, resp. zákonnému zástupcovi).
4.V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 63 ods. 1 sa slová „na tlačive schválenom“ nahrádzajú slovami „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený“.
Navrhuje sa, aby pri tlačivách prihlášok na strednú školu
3
ministerstvo vydávalo len vzory tlačív namiesto schvaľovania samotných tlačív.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
5.V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 110 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.“.
Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 8. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na policajné školy, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 110 ods. 6.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
6.V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. V § 111 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.“.
Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 9. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na školy požiarnej ochrany, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 111 ods. 6.
Ďalšie body sa primerane prečíslujú.
7.V čl. I 10. bod znie:
„10. § 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.“.“.
Legislatívno-technická úprava - spojenie navrhovaných odsekov 7 a 8 do jedného bez zmeny obsahu navrhovaných úprav.
8.V Čl. I sa dopĺňajú body 11 a 12, ktoré znejú:
„11. V § 161 ods. 2 sa slová „roku 2011/2012“ nahrádzajú slovami „roku 2014/2015“.
Navrhuje sa, aby sa postupné znižovanie počtov žiakov v osemročných gymnáziách predĺžilo do školského roku 2014/2015.
V súčasnosti platné ustanovenie o trojročnom postupnom prechode na znížený počet žiakov v osemročných gymnáziách vyvoláva množstvo praktických problémov pre študentov a ich rodičov, ale aj pre školy a ich zriaďovateľov. Spôsob, akým pristúpili niektoré zákonom zmocnené orgány miestnej štátnej správy (KŠÚ) k určeniu počtov študentov, by v školskom roku 2011/2012 znamenal otváranie tried 8-ročného gymnázia s veľmi nízkym počtom žiakov (8-9). Kým súkromné školy si
4
môžu zvýšené náklady kompenzovať zvýšením školného, pre verejných zriaďovateľov to znamená neúnosnú záťaž na úkor celkovej kvality vzdelávania v stredných školách v ich zriaďovateľskej kompetencii.
Problematické je tiež samotné ustanovenie, ktoré podľa platného znenia zákona od školského roku 2011/2012 znižuje taxatívne počet žiakov 8-ročných gymnázií na 5% z populačného ročníka, pričom neurčuje kvalitatívne kritériá, ktoré majú prijímaní žiaci spĺňať. 5%-tnú klauzulu plošne rozkladá na jednotlivé kraje v proporcii k počtu všetkých detí, bez ohľadu na podiel detí spĺňajúcich predpoklady na úspešné štúdium v 8-ročnom gymnáziu a na záujem rodičov o takúto formu štúdia. V regiónoch s vyšším podielom oboch kategórií to vytvára neúmerný dopyt a tiež priestor pre protekciu až korupciu.
Odkladom platnosti tohto opatrenia sa vytvorí priestor na vyriešenie vyššie uvedených praktických problémov, a najmä na dohodu na takej stratégii Slovenskej republiky vo vzťahu k 8-ročným gymnáziám, ktorá prispeje k zvýšeniu celkovej úrovne nášho vzdelávacieho systému a do popredia bude klásť kvalitatívny a nie kvantitatívny aspekt.
12. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:
㤠161a
Zriaďovateľ gymnázia s osemročným štúdiom môže požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve o úpravu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom na školský rok 2011/2012 najneskôr do 31. januára 2011.“.“
V nadväznosti na zmenu ustanovenia § 161 ods. 2 je potrebné umožniť, aby na požiadanie zriaďovateľa mohol krajský školský úrad opätovne rozhodnúť vo veci určenia počtov tried a počtu žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným štúdiom pre rok 2011/2012 a to v termíne, ktorý umožní vykonať prijímacie konanie na tento školský rok s novými počtami.