Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
10. schôdza
2761/2010
91
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 91
10. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 146)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. K názvu v názve sa na konci pripájajú tieto slová: „a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
Doplnenie názvu zákona sa navrhuje v dôsledku návrhu na doplnenie novely zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V poznámke pod čiarou v odkaze 1a sa za slová „Európskeho spoločenstva“ vkladajú slová „(Ú. v. EÚ L 145, 10.6. 2009) v platnom znení“.
Legislatívno-technická úprava dopĺňajúca publikačný zdroj právneho aktu Európskej únie a zohľadňujúca novelizáciu tohto právneho aktu nariadením Rady 679/2010.
3. V Čl. I bode 5. v § 4 ods. 5 sa slová „kancelárie národnej rady“ nahrádzajú slovami „Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“).
Legislatívno-technická úprava navrhuje sa zavedenie legislatívnej skratky pre Kanceláriu Národnej rady SR.
4. V Čl. I sa za bod 9. vkladá nový bod 10., ktorý znie:
„10. V § 26 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V ustanovení § 26 ods. 3 zákona je vyjadrený základný zaokrúhľovací mechanizmus pre platy a paušálne náhrady ústavných činiteľov na najbližších desať eurocentov nahor. Na niektorých miestach ale zákon upravuje iné zaokrúhľovanie na celé euro nahor preto sa navrhuje doplnenie tejto výnimky.
3
5. V Čl. I bode 12. v § 29g ods. 6 sa slová „1,5-násobku“ nahrádzajú slovami „1,3-násobku“.
Ide o opravu preklepu prechodné ustanovenie v § 29g ods. 6 upravuje na rok 2011 plat generálneho prokurátora, ktorý je podľa § 22a vo výške 1,3-násobku platu poslanca mesačne.
6. V Čl. I bode 12. v § 29g ods. 9 sa odkaz 12 nad slovami „štátnej správy“ nahrádza odkazom 14, úvodná veta poznámok pod čiarou sa nahrádza znením „Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:“ a pripája sa poznámka pod čiarou k odkazu 14, ktorá znie: „14) Napríklad § 71a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z.“.
V zákone č. 215/2004 Z. z. sa riešia platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „riaditeľ NBÚ“), ktorého plat zodpovedá výške platu poslanca NR SR. Navrhovanou legislatívnou úpravou je potrebné upraviť prechodné ustanovenie na rok 2011 tak, aby sa aj na tohto vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy vzťahovalo ustanovenie znižujúce plat poslanca o ďalších 5 %; riaditeľ NBÚ nie je vylúčený z § 83 ods. 4 zákona č. 400/2009 Z. z. Ak by nebola realizovaná navrhovaná zmena, mohlo by prísť k spochybneniu výšky platu riaditeľa, ktorý sa odvoláva len na plat poslanca, ktorý sa podľa § 29g bodu 1 znižuje len o 15,6 %, teda bez ďalšieho zníženia o 5 % ako to ustanovuje bod 9 predmetnej novely.
7. Za Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení takto:
§ 85 sa vrátane nadpisu vypúšťa.“.
S prihliadnutím na valorizačný mechanizmus navrhovaný v novele zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa aktuálne znenie § 85 v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov stáva bezpredmetným a preto sa navrhuje jeho vypustenie.
Doterajší Čl. II je potrebné označiť ako Čl. III.