Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
10. schôdza
2521/2010
51
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 18. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 51
10. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I bod 3
V bode 3 sa v § 18 slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. júna 2011“.
K zmene lehoty sa pristúpilo z dôvodu, že nové pokladnice z hľadiska svojich technických možností nastavené na elimináciu krátenia tržieb, čo v konečnom dôsledku bude mať pozitívny vplyv na výšku daňových únikov.
2.K čl. II bod 4
„4. V 23b ods. 2 sa slová „príslušný zoznam daňových dlžníkov“ nahrádzajú slovami „aktuálny zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka“.
Významovo sa predložený návrh zákona nemení, len sa navrhuje použitie inej legislatívnej techniky.
3.K čl. II bod 10
V bode 10 sa v § 110j ods. 1 slová „31. decembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. júna 2011“.
Je potrebné upraviť aj lehotu na ukladanie pokút pre colné úrady, v náväznosti na § 18.
3
4.K čl. II bod 11
„11. Za § 110j sa vkladá § 110k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2010
(1) Ustanovenie § 15 ods. 1 prvej vety sa uplatní aj na daňovú kontrolu neukončenú do 29. decembra 2010.
(2) Ak od 1. januára 2010 do 29. decembra 2010 nastala skutočnosť pre uloženie pokuty podľa § 35, postupuje sa podľa zákona účinného do 29. decembra 2010.“.“.
V záujme zachovania právnej istoty vo vzťahoch daňových subjektov, ktoré vznikli do 29. decembra 2010 sa spresňuje a dopĺňa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010. Cieľom úpravy v odseku 2 je premietnutie zásady sankcionovať porušenie predpisov podľa zákona účinného v čase, keď k porušeniu týchto predpisov došlo.