Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
8. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2521/2010 - VHVD
66
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
z 18. novembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Stanislav J a n i š
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Príloha
k uzneseniu č. 66
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 100)
___________________________________________________________________
1.V Čl. II bod 4. znie:
„4. V 23b ods. 2 sa slová „príslušný zoznam daňových dlžníkov“ nahrádzajú slovami „aktuálny zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka“.
Významovo sa predložený návrh zákona nemení, len sa navrhuje použitie inej legislatívnej techniky.
2.V Čl. II bod 11. znie:
„11. Za § 110j sa vkladá § 110k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2010
(1) Ustanovenie § 15 ods. 1 prvej vety sa uplatní aj na daňovú kontrolu neukončenú do 29. decembra 2010.
(2) Ak od 1. januára 2010 do 29. decembra 2010 nastala skutočnosť pre uloženie pokuty podľa § 35, postupuje sa podľa zákona účinného do 29. decembra 2010.“.“.
V záujme zachovania právnej istoty vo vzťahoch daňových subjektov, ktoré vznikli do 29. decembra 2010 sa spresňuje a dopĺňa prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. decembra 2010. Cieľom úpravy v odseku 2 je premietnutie zásady sankcionovať porušenie predpisov podľa zákona účinného v čase, keď k porušeniu týchto predpisov došlo.