ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. schôdza
Číslo: CRD-2535/2010
87
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 16. novembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 87
zo 16. novembra 2010
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 117)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. V § 38 ods. 1 sa slová „§ 55 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 18“.“.
Ďalšie body sa prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nových odsekov 10 a 11 do § 55 (čl. I, 6. bod).
2. V čl. I 6. bode sa v § 55 ods. 10 slová „plnoletému žiakovi, zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia“ nahrádzajú slovami „žiakovi“.
Keďže koncoročné vysvedčenie sa podľa navrhovanej úpravy vydá každému žiakovi (nielen plnoletému), nie je dôvod pri vydávaní polročných výpisov slovného hodnotenia a klasifikácie (ktoré ani nemá charakter verejnej listiny) zavádzať iný režim (ich vydanie len plnoletému žiakovi, resp. zákonnému zástupcovi).
3.V čl. I sa za 8. bod vkladá nový 9. bod, ktorý znie:
„9. V § 110 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.“.
Ďalšie body sa prečíslujú.
Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 8. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na policajné školy, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 110 ods. 6.
2
4.V čl. I sa za 9. bod vkladá nový 10. bod, ktorý znie:
„10. V § 111 ods. 6 sa slová „§ 54 58“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 55 ods. 1 9 a ods. 11 až 22, § 56 až 58“.“.
Ďalšie body sa prečíslujú.
Odstránenie rozporu; v nadväznosti na navrhované znenie 9. bodu, podľa ktorého sa ustanovenie navrhovaného § 55 ods. 10 nemá vzťahovať na školy požiarnej ochrany, je potrebné toto ustanovenie vyňať z § 111 ods. 6.
5.V čl. I 10. bod znie:
„10. § 150 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky.“.“.
Legislatívno-technická úprava - spojenie navrhovaných odsekov 7 a 8 do jedného bez zmeny obsahu navrhovaných úprav.