ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. schôdza
Číslo: CRD-2516/2010
76
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. novembra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 76
z 15. novembra 2010
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95)
___________________________________________________________________________
K Čl. I
1. V 1. bode v § 2 ods. 1 písm. b) sa slovo “Guadalope” nahrádza slovom “Guadalupe” a
slovo “Guayana” sa nahrádza slovom “Guyana“.
Ide o gramatickú opravu oficiálnych názvov uvádzaného štátu a územia.
2. V 1. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v obidvoch vetách na konci pripájajú tieto
slová (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010)”.
Ide o doplnenie miesta uverejnenia citovaných zmlúv jednotným
spôsobom.
3. V 7. bode sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a) a“.
Vypustenie navrhovaného doplnenia týkajúceho sa spotreby v § 33 ods. 1 písm. a) z dôvodu jej neopodstatnenosti v ustanovení upravujúcom vznik daňovej povinnosti pri dodaní zemného plynu.
4. V 8. bode písmeno c) znie:
„c) spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu.“
2
Úprava za účelom jednotnej terminológie v zákone (aj s navrhovanými ustanoveniami), kde sa v prípade použitia spotrebného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu používa pojem „spotreba“ a zároveň sa z dôvodu duplicity vypúšťa úprava výnimky, keďže je dostatočne obsiahnutá v 7. bode predkladaného návrhu zákona.
5. V 9. bode sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a) a“ .
Vypustenie navrhovaného doplnenia týkajúceho sa spotreby v § 33 ods. 1 písm. a) z dôvodu jej neopodstatnenosti v ustanovení upravujúcom daňového dlžníka pri dodaní zemného plynu.
6. V 10. bode písmeno c) znie:
„c) spotrebovala zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu.“.
Úprava za účelom jednotnej terminológie v zákone (aj s navrhovanými ustanoveniami), kde sa v prípade použitia spotrebného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu používa pojem „spotreba“ a zároveň sa z dôvodu duplicity vypúšťa úprava výnimky, keďže je dostatočne obsiahnutá v 9. bode predkladaného návrhu zákona.
7. V 12. bode v § 48a odsek 1 znie:
„(1) Registrácia oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.“.
Ide o legislatívnu úpravu platnosti registrácie a povolenia, ktoré majú byť v platnosti aj 31. mája 2011 a k ich zániku dôjsť od 1. júna 2011. Formulácia v predkladanom návrhu zákona by mala za následok neplatnosť týchto registrácií a povolení 31. mája 2011, teda o jeden deň skôr. Zároveň sa upravuje slovné spojenie „oslobodené uhlie“, ktoré platný zákon nepoužíva na „uhlie oslobodené od dane“.
8. V 12. bode v 48a odsek 3 znie:
„(3) Registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.“.
Ide o legislatívnu úpravu platnosti registrácie, ktorá byť v platnosti aj 31. mája 2011 a k jej zániku dôjsť od 1. júna 2011. Formulácia v predkladanom návrhu zákona by mala za následok neplatnosť týchto registrácií už 31. mája 2011, teda o jeden deň skôr.
3
9. V Prílohe č. 2 sa v prvom bode v okrúhlej zátvorke na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú
sa tieto slová “Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004”.
Ide o doplnenie uvádzania publikačného zdroja jednotným zaužívaným
spôsobom.