Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
9. schôdza výboru
K číslu: CRD-2164/2010
24
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 6. októbra 2010
k spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
A. n e s c h v á l i l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 12 poslancov výboru bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 4 poslanci a nikto sa hlasovania nezdržal.
B. p o v e r u j e
Alexandra Slafkovského, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informáciu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch a určiť ďalší postup.
Igor C H O M A, v.r.
predseda výboru
Vladimír F A I Č, v.r.
overovateľ výboru