Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. schôdza výboru
Číslo. CRD-2164/2010
V ý p i s
zo zápisnice 8. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj konanej 6. októbra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) na svojej 8. schôdzi konanej dňa 6. októbra 2010.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) na rokovaní výboru uviedla Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.
Spravodajcom výboru bol poslanec Alexander Slafkovský.
Z celkového počtu 12 poslancov výboru bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh uznesenia hlasovali 4 poslanci, proti hlasovali 4 poslanci a nikto sa hlasovania nezdržal. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Igor C H O M A
predseda výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
8. schôdza výboru
Číslo: 2164/2010
N Á V R H
23
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 6. októbra 2010
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) a
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 54) schváliť s pripomienkami ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Igor C H O M A
predseda výboru
Vladimír F A I Č
overovateľ výboru
príloha k uzneseniu č. 23 – tlač 54
1.V čl. I v dvadsiatom bode sa v prvom riadku slovo „vykonávania“ nahrádza slovom „vyhlasovania“.
Ide o opravu zrejmej chyby v nadväznosti na platný normatívny text 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov).
2. V čl. IX sa slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zároveň sa v prechodných ustanoveniach v čl. I 34. bode v § 40 k) ods. 3, 40 l) ods. 3, 40 m ods. 3), 40 n) ods. 3, 40 o) ods. 3 a § 40 p) ods. 3 slová „1. novembra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“ a slová „31. októbra“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra“.
V čl. VI 2. bode v nadpise pod § 37f) sa slová „1. novembra „nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Zmena účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu (nasledujúca schôdza začína 12. októbra 2010) a z dôvodu dodržania požiadaviek a lehôt ustanovených Ústavou Slovenskej republiky (čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o/). Zároveň je potrebné zabezpečiť aj primeranú legisvakančnú lehotu. V súvislosti s navrhovanou zmenou účinnosti v čl. IX je potrebné zosúladiť aj lehoty v súvisiacich prechodných ustanoveniach.