1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica 2009/111/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie
Smernica EÚ
Smernica 2009/111/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoB“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ( ďalej „ návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoCP“)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoPS“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 O 39
P a
Príloha III sa mení a dopĺňa takto:
v časti 1 bode 5 sa dopĺňa táto veta:
„Podľa metódy stanovenej v časti 6 tejto prílohy (IMM)sa so všetkými súbormi vzájomného započítavania s jednou zmluvnou stranou môže zaobchádzať ako s jednýmsúborom vzájomného započítavania, ak sú negatívne simulované trhové hodnoty jednotlivých súborov vzájomného započítavania nastavené v odhade očakávanejexpozície (EE) na hodnotu 0.“;
N
OPVZ
§ 9
O 2
P g
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl. 1 O 39
P b
b) v časti 2 sa bod 3 nahrádza takto:
„3. Ak úverová inštitúcia kúpi zabezpečenie vo formekreditného derivátu pre expozíciu nezahrnutú doobchodnej knihy alebo pre expozíciu voči CCR,môže vypočítať svoju kapitálovú požiadavku prezaistené aktíva v súlade s prílohou VIII časťou 3bodmi 83 až 92, alebo po súhlase príslušných orgánov v súlade s prílohou VII časťou 1 bodom 4 alebo prílohou VII časťou 4 bodmi 96 až 104.
N
OPVZ
§ 10
O 3
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
2
Ak sa neuplatní možnosť uvedená v prílohe II bode 11 druhej vete smernice 2006/49/ES, je v týchtoprípadoch hodnota expozície pre CCR pre tietoúverové deriváty stanovená ako nulová.
Inštitúcia sa však môže rozhodnúť jednotne zahŕňaťna účely výpočtu kapitálových požiadaviek na kreditné riziko zmluvnej strany všetky úverové deriváty nezahrnuté do obchodnej knihy a kúpené akozabezpečenie pre expozíciu nezahrnutú do obchodnej knihy alebo zabezpečenie pre expozíciu voči CCR, keď sa zabezpečenie uznáva podľa tejtosmernice.“;
Čl.1 O 39
P c
c) v časti 5 sa bod 15 nahrádza takto:
„15. Pre každého emitenta referenčného dlhového nástroja, ktorý je podkladovým nástrojom pre swap na kreditné zlyhanie, existuje jeden zaisťovací súbor. So swapmi na úverové zlyhanie pre ‚n-té zlyhanie‘ z koša aktív sa zaobchádza takto:
a) veľkosť rizikovej pozície v referenčnom dlhovom nástroji v podkladovom koši pre swap na úverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘ sa rovná efektívnej nominálnej hodnote referenčného dlhového nástroja, vynásobenej upraveným obdobím trvania derivátu ‚pre n-té zlyhanie‘v súvislosti so zmenou úverového rozpätia referenčného dlhového nástroja;
b) existuje jeden zaisťovací súbor pre každý referenčný dlhový nástroj v podkladovom koši predaný swap na úverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘; rizikové pozície z iných swapov naúverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘ sa nezahŕňajú do toho istého zaisťovacieho súboru;
c) multiplikátor CCR uplatniteľný pre každý zaisťovací súbor vytvorený pre jeden z referenčných dlhových nástrojov derivátu ‚pre n-tézlyhanie‘ sa rovná 0,3 % pre referenčné dlhové nástroje, ktoré majú rating uznávanej ratingovej agentúry rovnocenný stupňu kreditnej kvality 1 až 3, a 0,6 % pre ostatné dlhové nástroje.“
N
OPVZ
§ 13
O 15
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl.1 O 40
P a
Príloha V sa mení a dopĺňa takto:
a) bod 8 sa nahrádza takto:
„8. Riziká vyplývajúce zo sekuritizačných transakciívrátane rizík straty reputácie, ktoré vznikajú v súvislosti s komplexnými štruktúrami alebo produktmi,vo vzťahu ku ktorým sú úverové inštitúcie investorom, originátorom alebo sponzorom, sa hodnotia a riešia náležitými politikami a postupmi tak, aby sa zabezpečilo najmä úplné premietnutie ekonomickej podstaty transakcie do rozhodnutí týkajúcich sahodnotenia a riadenia rizika.“
N
OPVZ
12/2004
§ 14
O 17
§ 11
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl.1 O 40
P b
b) bod 14 sa nahrádza takto:
„14. Existujú spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie rizika likvidity v primeranom súbore časových horizontov, vrátane denných, s cieľom zabezpečiť, aby úverové inštitúcie zachovávali primerané úrovne ochranných rezerv likvidity. Tieto stratégie, politiky, postupy a systémy sú špecificky uspôsobené pre obchodné línie, meny a subjekty a zahŕňajú primerané mechanizmy rozdeľovania nákladov na likviditu, prínosov a rizík.
N
ZoB
18/2008
§ 23
O 6 P a
B 4
§ 3
O 1
P b
Na účely tohto zákona sa rozumie
rizikom možná strata vrátane škody spôsobená vlastnou činnosťou banky alebo spôsobená banke inými skutočnosťami; na účely tohto zákona sa rozlišujú najmä tieto druhy rizík:
4. riziko likvidity vyplývajúce z neschopnosti banky splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti,
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
3
B1,2
§ 7
§ 8
Čl.1 O 40
P c
c) vkladá sa tento bod:
„14a. Stratégie, politiky, postupy a systémy uvedené v bode 14 zodpovedajú zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činností úverovej inštitúcie a tolerancii voči riziku stanovenému riadiacim orgánom a odrážajú dôležitosť úverovej inštitúciev každom členskom štáte, v ktorom táto inštitúcia vykonáva činnosť. Úverová inštitúcia oznamuje toleranciu voči riziku všetkým relevantným obchodným líniám.“
N
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl.1 O 40
P d
d) bod 15 sa nahrádza takto:
„15. Úverové inštitúcie vypracujú metodiky na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie pozícií financovania. Tieto metodiky sa okrem inéhozaoberajú bežnými a predpokladanými významnými peňažnými tokmi plynúcimi do a vyplývajúcimi z aktív, pasív, podsúvahových položiek vrátanepodmienených záväzkov, a možným vplyvom rizika dobrej povesti.
16. Úverové inštitúcie rozlišujú medzi založenýmia nezaťaženými aktívami, ktoré sú dostupné stále,najmä počas krízových situácií. Prihliadajú aj naprávnickú osobu, v ktorej sa aktíva nachádzajú,krajinu, v ktorej sú právne evidované v registri alebo na účte, ako aj na ich prípustnosť a monitorujú,ako možno tieto aktíva včas mobilizovať.
17. Úverové inštitúcie berú prihliadajú aj na existujúceprávne, regulačné a prevádzkové obmedzenia prepotenciálne prevody likvidity a nezaťažených aktívmedzi subjektmi v rámci EHP, ako aj mimo neho.
18. Úverová inštitúcia uváži rôzne nástroje na zmierňovanie rizika likvidity vrátane systému limitova ochranných rezerv likvidity, aby bola schopnáodolať rôznym stresovým udalostiam, a primeranediverzifikovanú štruktúru financovania a prístupk zdrojom financovania. Tieto opatrenia pravidelne skúma.
19. Uvážia sa alternatívne scenáre týkajúce sa pozícií likvidity a zmierňovania rizika a pravidelne sa skúmajú predpoklady, na ktorých sa zakladajúrozhodnutia týkajúce sa pozície financovania. Natieto účely sa alternatívne scenáre zameriavajúnajmä na podsúvahové položky a ďalšie podmienené záväzky vrátane položiek a záväzkov SSPE alebo iných účelových jednotiek, vo vzťahu ku ktorýmpôsobí úverová inštitúcia ako sponzor alebo ktorým poskytuje výraznú likvidnú podporu.
20. Úverové inštitúcie uvážia potenciálny vplyv inštitucionálnych, celotrhových a kombinovaných alternatívnych scenárov. Posúdia sa rôzne časovéhorizonty a meniace sa stupne stresovýchpodmienok.
21. Úverové inštitúcie upravujú svoje stratégie, internépolitiky a limity pre riziko likvidity a vytvárajúúčinné plány pre nepredvídané udalosti, pričomzohľadňujú výsledku alternatívnych scenárov uvedených v bode 19.
22. Na riešenie kríz likvidity majú úverové inštitúciezavedené plány pre nepredvídané udalosti, v ktorých sú stanovené primerané stratégie a vhodné vykonávacie opatrenia zamerané na riešenie možnejnedostatočnej likvidity. Tieto plány sa pravidelnetestujú, aktualizujú na základe výsledkov alternatívnych scenárov stanovených v bode 19, oznamujúvrcholovému
N
ZoB
18/2008
§ 23
O 1
P a
§ 11
O 1-3
(1) Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise upraviť organizačnú štruktúru a systém riadenia banky tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon povolených bankových činností a zabraňovali vzniku konfliktu záujmov v rámci banky, a upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami banky, útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Banka je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v banke za
a) tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky,
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
4
manažmentu, ktorý ich schvaľuje,aby sa interné politiky a postupy mohli zodpovedajúco upravovať.“
Čl.1
O 41
V prílohe IX časti 3 oddiele 2 sa dopĺňa tento bod:
„7a. Príslušné orgány okrem toho prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v súvislosti s úverovýmhodnotením týkajúcim sa nástrojov štruktúrovaného financovania bola ratingová agentúra zaviazaná k verejnému sprístupneniu vysvetlenia, akým spôsobomvýsledky združených aktív ovplyvnia jej úverovéhodnotenia.“
N
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl.1 O 42
P a
Príloha XI sa mení a dopĺňa takto:
a) bod 1 písm. e) sa nahrádza takto:
„e) expozíciu voči riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity zo strany úverových inštitúcií vrátanetvorby analýz alternatívnych scenárov, riadeniezmierňovania rizika (najmä úrovne, zloženia a kvality ochranných rezerv likvidity) a účinné plány prenepredvídané udalosti;“
N
ZoB
Návrh zákona Čl.I
ZoB
12/2004
18/2008
§ 6
O 2
§ 27
O 14
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky je alebo môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi financovania (ďalej len „vlastné zdroje“). Národná banka Slovenska vykoná aspoň raz za kalendárny rok preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných bankových činností. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či organizácia riadenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu banky alebo pobočky zahraničnej banky a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje možný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému, a to najmä v kritických situáciách podľa § 48 ods. 8 písm. c).
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o systéme riadenia rizík a ostatných pravidlách podľa odseku 2, ako aj ďalšie druhy rizík,
b) ukazovatele likvidity a podrobnosti o likvidite podľa odseku 4 a spôsob jej zisťovania,
c) percentuálne pomery podľa odseku 5, čo sa rozumie devízovou pozíciou v cudzej mene a celkovou devízovou pozíciou, ako aj podrobnosti o výpočte devízových pozícií a výpočte celkovej devízovej pozície a
d) rozsah, v akom pravidlám podľa písmen a) až c) podliehajú pobočky zahraničných bánk.
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Čl.1
O 43
Príloha XII časť 2 bod 3 písm. a) a b) sa nahrádzajú takto:
„a) súhrnné informácie o zmluvných podmienkach týkajúcich sa hlavných znakov všetkých položiek a zložiekvlastných zdrojov vrátane nástrojov uvedených v článku 57 písm. ca), nástrojov, ktorých ustanovenia poskytujú úverovej inštitúcii stimul na ich splatenie,a nástrojov, na ktoré sa vzťahuje
N
1/2007
9/2007
§ 1
O 9
§ 1,
O 9
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
5
článok 154 ods. 8 a 9;
b) výška pôvodných vlastných zdrojov s osobitnou informáciou o všetkých položkách tvoriacich vlastné zdrojea odpočítateľných položkách od vlastných zdrojov; celková suma nástrojov uvedených v článku 57 písm. ca)a nástrojov, ktorých ustanovenia poskytujú úverovej inštitúcii stimul na ich splatenie, sa tiež uvádzajú osobitne; vo všetkých týchto informáciách sa špecifikujúnástroje, na ktoré sa vzťahuje článok 154 ods. 8 a 9;“.
Čl.2 O 1
Zmeny a doplnenia smernice 2006/49/ES
Smernica 2006/49/ES sa mení a dopĺňa takto:
V článku 12 sa prvý odsek nahrádza takto:
„‚Pôvodné vlastné zdroje‘ sú súčtom písmen a) až ca) po odčítaní súčtu písmen i), j) a k) článku 57 smernice2006/48/ES.“
N
ZoCP
§ 74
O 3
(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvoria
a) základné vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorých súčet sa znižuje o hodnotu odpočítateľných položiek,
b) doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi.
Ú
Čl.2
O 2
Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„a) Inštitúcie, okrem investičných spoločností, ktoréspĺňajú kritériá stanovené v článku 20 ods. 2 alebo 3 tejto smernice, monitorujú a kontrolujú svoju veľkú majetkovú angažovanosť v súlade s článkami 106 až 118smernice 2006/48/ES.“;
b) odsek 3 sa vypúšťa.
N
Návrh zákona Čl.II
§ 74a
O 1,2,3
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25% jeho vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 10.
(2) Obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie inštitúciami, neprekračoval 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť obchodníkom s cennými papiermi určený percentuálny limit vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Tento percentuálny limit si obchodník s cennými papiermi určuje v súlade s riadením rizík podľa
Ú
6
§ 71b; tento limit však obchodník s cennými papiermi určuje najviac na úrovni 100% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
(3) Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykonať potrebnú nápravu. Ak obchodník s cennými papiermi uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície obchodníkovi s cennými papiermi umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
Čl.2
O 3
Článok 30 ods. 4 sa nahrádza takto:
„4. Príslušné orgány môžu odchylne od odseku 3 povoliť,aby sa na aktíva predstavujúce pohľadávky a ostatné expozície voči uznaným investičným spoločnostiam z tretích krajín a uznaným zúčtovacím centrám a burzám vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie, ako sa ustanovilo v článku 111ods. 1 smernice 2006/48/ES a v článku 106 ods. 2 písm. c) uvedenej smernice.“
D
n.a.
Čl. 2
O 4
Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:
a) v prvom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:
„a) expozícia v neobchodnej knihe voči klientovi alebo skupine príslušných klientov neprekračuje limit stanovený v článku 111 ods. 1 smernice 2006/48/ES,pričom tento limit sa vypočíta s ohľadom na vlastné zdroje, ako sú uvedené v uvedenej smernici, tak, že celé prekročenie vzniká v obchodnej knihe;
b) inštitúcia spĺňa dodatočnú kapitálovú požiadavku na prekročenie s ohľadom na limit stanovený v článku 111 ods. 1 smernice 2006/48/ES, vypočítanúv súlade s prílohou VI tejto smernice;“
b) v prvom odseku sa písmeno e) nahrádza takto:
„e) inštitúcie podávajú každé tri mesiace príslušným orgánom správy o všetkých prípadoch, keď bol počas predchádzajúcich troch mesiacov prekročený limituvedený v článku 111 ods. 1 smernice 2006/48/ES.“;
c) druhý odsek sa nahrádza takto:
„V súvislosti s písmenom e), v každom prípade, v ktorom bol prekročený limit, sa uvedie výška prekročenia a meno príslušného klienta.“
D
Návrh zákona Čl. II
Návrh zákona Čl. I
§ 74a
O 4
§ 33e
O 4
Obchodník s cennými papiermi môže obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 prekračovať, ak
a) dodržiava obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten účel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá hodnota doplnkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a
2. prekročenie vyplýva len z obchodov evidovaných v obchodnej knihe,
b) z prekročení obmedzení majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 vypočítava dodatočné požiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c) zabezpečí, aby majetková angažovanosť podľa odseku 7 písm. d) neprekračovala 500 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo nie viac než desať dní odo dňa prekročenia,
d) zabezpečí, aby súčet všetkých prekročení neprekračoval 600 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo viac než desať dní odo dňa týchto prekročení a
e) štvrťročne predkladá Národnej banke Slovenska hlásenie o týchto prekročeniach za predchádzajúci štvrťrok, ktorého predmetom informácie o počte a hodnotách týchto prekročení a voči akým osobám, skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekročeniam došlo; v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.
Banka môže obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 prekračovať, ak
a) dodržiava obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten účel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá hodnota doplnkových vlastných zdrojov banky a
2. prekročenie vyplýva len z obchodov evidovaných v obchodnej knihe,
Ú
7
b) z prekročení obmedzení majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 vypočítava dodatočné požiadavky na vlastné zdroje banky,
c) zabezpečí, aby majetková angažovanosť podľa odseku 9 písm. d) neprekračovala 500 % jej vlastných zdrojov, ak uplynulo nie viac než desať dní odo dňa prekročenia,
d) zabezpečí, aby súčet všetkých prekročení neprekračoval 600 % jej vlastných zdrojov, ak uplynulo viac než desať dní odo dňa týchto prekročení a
e) štvrťročne predkladá Národnej banke Slovenska hlásenie o týchto prekročeniach za predchádzajúci štvrťrok, ktorého predmetom informácie o počte a hodnotách týchto prekročení a voči akým osobám, skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekročeniam došlo; v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.
Čl.2
O5
V článku 32 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„1. Príslušné orgány vytvoria postupy na zabránenie tomu, aby sa inštitúcie zámerne vyhýbali dodatočným kapitálovým požiadavkám, ktoré by sa na ne inak vzťahovali a ktorésa týkajú expozícií prekračujúcich limit stanovený v článku 111 ods. 1 smernice 2006/48/ES, ak tieto expozície trvalidlhšie ako desať dní, prostredníctvom dočasného prevedeniatýchto expozícií na inú spoločnosť, či už v rovnakej skupine,alebo nie, a/alebo vykonaním umelých transakcií na uzatvorenie expozície počas obdobia desať dní a vytvorením novejexpozície.“
N
Návrh zákona Čl.II
ZoB
§ 74a
O 3
§ 33e O 12
P f)
Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykonať potrebnú nápravu. Ak obchodník s cennými papiermi uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície obchodníkovi s cennými papiermi umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
f) podrobnosti o výpočte dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje banky podľa odseku 4 písm. b).
Ú
Čl.2
O 6
V článku 35 sa dopĺňa tento odsek:
„6. Na investičné spoločnosti sa vzťahujú jednotné výkazy, periodicity a lehoty uvedené v článku 74 ods. 2 smernice 2006/48/ES.“
Čl.2
O7
V článku 38 sa dopĺňa tento odsek:
„3. Článok 42a smernice 2006/48/ES s výnimkou odseku 1 písm. a) sa primerane uplatňuje na dohľad nad investičnými spoločnosťami, pokiaľ investičné spoločnosti nespĺňajú kritériá ustanovené v článku 20 ods. 2 a 3 alebo článku 46ods. 1 tejto smernice.“
N
Návrh zákona Čl. II
§ 138
O 11
„(11) Na výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi a nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona109ba); ak obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi nespĺňa kritériá ustanovené v § 74 ods. 12 alebo v § 173f ods. 2, ustanovenia osobitného zákona109bb) sa neuplatňujú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 109ba a 109bb znejú:
109ba) § 6 ods. 14 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
109bb) § 6 ods. 14 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Ú
Čl.2
O 8
V článku 45 ods. 1 sa dátum „31. decembra 2010“ nahrádza dátumom „31. decembra 2014“.
N
ZoCP
Návrh zákona
§ 173f O 5
(5) Obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje možnosť prekročenia limitov majetkovej angažovanosti podľa § 74a nemusí do výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 odseku 5 písm. b) do 31. decembra 2014 zohľadniť prekročenia týchto limitov len ak sú splnené tieto podmienky:
Ú
Ustanovenie sa predkladá ako
8
Čl.II
pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov, ktorá je v NR SR.
Čl.2
O 9
V článku 47 sa dátum „31. decembra 2009“ nahrádza dátumom „31. decembra 2010“ a odkaz na body 4 a 8 prílohy V smernice 93/6/EHS sa nahrádza odkazom na body 4 a 8prílohy VIII.
D
n.a.
Čl.2
O 10
V článku 48 ods. 1 sa dátum „31. decembra 2010“ nahrádza dátumom „31. decembra 2014“.
D
ZoCP
Návrh zákona Čl.II
§ 173f
O 1
(1) Ustanovenia § 74 ods. 1 10 sa do 31. decembra 2014 nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby a investičné činnosti len vo vzťahu k opciám, futures, swapom a iným derivátovým nástrojom vzťahujúcim sa na komodity a k derivátovým nástrojom pre presun úverového rizika.
Ú
Ustanovenie sa predkladá ako pozmeňujúci návrh k novele zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov, ktorá je v NR SR.
Čl. 3
Zmeny a doplnenia smernice 2007/64/ES
Článok 1 ods. 1 písm. a) smernice 2007/64/ES sa nahrádza takto:
"a) úverové inštitúcie v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2006/48/ES vrátane pobočiek v zmysle článku 4 ods. 3 uvedenej smernice, ktoré sa nachádzajú v Spoločenstve a patria úverovým inštitúciám, ktorých hlavné sídlo je v Spoločenstve alebo v súlade s článkom 38 uvedenej smernice mimo Spoločenstva;".
N
ZoPS
§ 2
O 3
P a)
Poskytovateľom platobných služieb sa rozumie
a)banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
Ú
Čl. 4
O 1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. októbra 2010.
Tieto ustanovenia uplatňujú od 31. decembra 2010.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona ČLIII
ZoB a návrh zákona čl.I
ZoB
a návrh zákona Čl.I
§ 114a
Príloha
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a
Ú
9
ZoCP a návrh zákona Čl.II
ZoCP a
návrh zákona Čl.II
§ 158a
Príloha
2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. L 302, 17.11.2009, s. 97 119).
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. L 302, 17.11.2009, s. 97 119).
Čl. 4
O 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Zákon č. 575/2001 Z. z.
§ 35
O 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Čl. 5
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 6
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou nfraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)