1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica 2009/111/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie
Smernica ES/EÚ
Smernica 2009/111/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoB“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ( ďalej „ návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoCP“)
Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „747/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č,O,V,P)
Text
Spôsob transpozície (N,O,D, n.a.)
Číslo
Článok (Č,§,O,V,P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č 1
O 1
Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES
Smernica 2006/48/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:
Článok 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:
a) úvodná veta prvého pododseku sa nahrádza takto:
„1. Jedna alebo viac úverových inštitúcií, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte a ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, ktorý nad nimi vykonáva dohľad a ktorý je zriadený v tom istom členskom štáte, môžu byť oslobodené od požiadaviek stanovených v článku 7 a článku 11 ods. 1, ak sa v ich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovuje, že:“;
b) druhý a tretí pododsek sa vypúšťajú.
D
n.a.
Č 1
O 2
P a
Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
a) bod 6 sa nahrádza takto:
‚inštitúcie‘ na účely hlavy V kapitoly 2 oddielov 2, 3 a 5 inštitúcie, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2006/49/ES;“
N
ZoB
§ 31 O 2
pís. c)
Na účely tohto zákona sa rozumie:
c) inštitúciou úverová inštitúcia, zahraničná úverová inštitúcia, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
Ú
Č 1
O 2
Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:
b) bod 45 písm. b) sa nahrádza takto:
N
ZoB
§ 33e O 11
Skupinou hospodársky spojených osôb sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb predstavujúcich spoločné riziko tým, že
Ú
2
P b
„b) dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby, medzi ktorými nie je nijaký vzťah kontroly v zmysle písmena a), ale ktoré sa majú považovať za také, ktoré vytvárajú jedno riziko, pretože sú natoľko prepojené, že ak sa jedna z nich dostane do finančných ťažkostí, najmä do ťažkostí s financovaním alebo splácaním, je pravdepodobné, že sa do ťažkostí s financovaním alebo splácaním dostane aj druhá, resp. všetky ostatné.“;
Návrh zákona Čl.I
ZoCP
pís.a)
pís.b)
§ 74a O 9
v tejto skupine jedna osoba kontrolu nad ostatnými osobami alebo
vzájomné hospodárske vzťahy v tejto skupine takej povahy a zo všetkých okolností je zrejmé, že finančné ťažkosti jednej osoby spôsobia neschopnosť ostatných osôb financovať alebo splácať svoje záväzky včas.
Skupinou hospodársky spojených osôb sa na účely tohto zákona rozumie skupina osôb predstavujúcich spoločné riziko tým, že
1. v tejto skupine jedna osoba kontrolu nad ostatnými osobami alebo
2. vzájomné hospodárske vzťahy v tejto skupine takej povahy a zo všetkých okolností je zrejmé, že finančné ťažkosti jednej osoby spôsobia neschopnosť ostatných osôb splácať svoje záväzky včas.
Č 1
O 2
P c
c) dopĺňa sa tento bod:
„48. ‚orgán konsolidovaného dohľadu‘ je príslušný orgán zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými úverovými inštitúciami v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ.“
N
ZoB
§ 44 O 1, 2
(1) Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie dohľad nad konsolidovaným celkom na účel sledovania a obmedzenia rizík, ktorým je banka vystavená v dôsledku svojej účasti v konsolidovanom celku.
(2) Konsolidovaný celok je tvorený
a) materskou bankou alebo materskou bankou v Európskej únii a aspoň jednou bankou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných bankových služieb, nad ktorými materská banka alebo materská banka v Európskej únii kontrolu alebo v nich má majetkovú účasť,
b) materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii a aspoň jednou bankou, nad ktorou materská finančná holdingová spoločnosť alebo materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii kontrolu alebo v nej má majetkovú účasť, alebo
c) holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a aspoň jednou bankou, nad ktorou má holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou kontrolu alebo v nej má majetkovú účasť.
Ú
Č 1
O 3
V článku 40 sa dopĺňa tento odsek:
„3. Príslušné orgány v jednom členskom štáte pri výkone svojich všeobecných úloh na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v príslušnom čase, náležite zohľadňujú potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému vo všetkých ostatných dotknutých členských štátoch, a to najmä v krízových situáciách.“
N
ZoB
§ 6 O 2
Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad bankou alebo pobočkou zahraničnej banky najmä preskúmava a hodnotí organizáciu riadenia, rozdelenie zodpovednosti, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností, informačné toky a riziká, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky je alebo môže byť vystavená, pričom súčasne overuje ich dostatočné krytie vlastnými zdrojmi financovania (ďalej len „vlastné zdroje“). Národná banka Slovenska vykoná aspoň raz za kalendárny rok preskúmanie a hodnotenie primerane k povahe a rozsahu vykonávaných bankových činností. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či organizácia riadenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, prijaté stratégie, zavedené systémy a postupy pri výkone povolených bankových činností a vlastné zdroje zodpovedajú obozretnému riadeniu banky alebo pobočky zahraničnej banky
Ú
3
Návrh zákona Čl.I
a súčasne posúdi dostatočnosť krytia rizík vlastnými zdrojmi. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje možný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému, a to najmä v kritických situáciách podľa § 48 ods. 8 písm. c).
4
Č 1
O 4
V 1
Vkladajú sa tieto články:
„Článok 42a
1. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu podať žiadosť orgánu konsolidovaného dohľadu, ak sa uplatňuje článok 129 ods. 1, alebo príslušným orgánom domovského členského štátu, aby sa pobočka úverovej inštitúcie považovala za dôležitú.
V žiadosti uvedú dôvody, prečo sa má pobočka považovať za dôležitú, pričom sa osobitne prihliada na tieto skutočnosti:
a) či podiel pobočky úverovej inštitúcie na trhu v hostiteľskom členskom štáte z hľadiska vkladov presahuje 2 %;
b) na pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti úverovej inštitúcie na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania v hostiteľskom členskom štáte a
c) na veľkosť a dôležitosť pobočky z hľadiska počtu klientov v súvislosti s bankovým alebo finančným systémom hostiteľského členského štátu.
Príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu, a ak sa uplatňuje článok 129 ods. 1, orgán konsolidovaného dohľadu, vyvinú v rámci svojich právomocí maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o označení pobočky za dôležitú.
Ak sa nedosiahne spoločné rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti podľa prvého pododseku, príslušné orgány hostiteľského členského štátu prijmú do ďalších dvoch mesiacov vlastné rozhodnutie o tom, či je pobočka dôležitá. Pri prijímaní rozhodnuti a zohľadnia príslušné orgány hostiteľského členského štátu názory a výhrady orgánu konsolidovaného dohľadu alebo príslušných orgánov domovského členského štátu.
Rozhodnutia uvedené v treťom a štvrtom pododseku uvádzajú úplné dôvody, zasielajú sa dotknutým príslušným orgánom, uznávajú sa ako rozhodujúce a uplatňujú sa príslušnými orgánmi v dotknutých členských štátoch.
Označenie pobočky za dôležitú nemá vplyv na práva a povinnosti príslušných orgánov podľa tejto smernice.
N
Návrh zákona Čl.I
§ 6 O 14, 15
(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, podá žiadosť spolu s odôvodnením orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad zahraničnou úverovou inštitúciou alebo orgánu dohľadu v inom členskom štáte, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničnou úverovou inštitúciou, ktorá pobočku zahraničnej úverovej inštitúcie zriadila, aby určil, že pobočka tejto zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá; Národná banka Slovenska pritom osobitne prihliada na
a) to, či podiel tejto pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie z hľadiska prijatých vkladov presahuje 2 %,
b) pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti zahraničnej úverovej inštitúcie na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c) veľkosť a význam tejto pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie z hľadiska počtu klientov v súvislosti s finančným systémom v Slovenskej republike.
(15) Národná banka Slovenska v záujme určenia, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, spolupracuje s orgánmi dohľadu podľa odseku 14. Ak sa orgány dohľadu podľa odseku 14 v lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 nedohodnú o určení, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, Národná banka Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí tejto lehoty určí, že táto pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá; Národná banka Slovenska pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánov dohľadu podľa odseku 14. Národná banka Slovenska postúpi informáciu o tom, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá spolu s úplným odôvodnením orgánom dohľadu podľa odseku 14. Určenie, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, nemá vplyv na práva a povinnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ú
Č 1
O 4
V 2
2. Príslušné orgány domovského členského štátu oznamujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, v ktorom je dôležitá pobočka zriadená, informácie uvedené v článku 132 ods. 1 písm. c) a d) a vykonávajú úlohy uvedené v článku 129 ods. 1 písm. c) v spolupráci s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu.
Ak sa príslušný orgán domovského členského štátu dozvie o kritickej situácii v úverovej inštitúcii podľa článku 130 ods. 1, čo najskôr upozorní orgány uvedené v článku 49 štvrtom odseku a v článku 50.
N
Návrh zákona Čl.I
§ 6 O 16
(16) Národná banka Slovenska oznamuje orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom je pobočka úverovej inštitúcie určená ako dôležitá, informácie podľa § 48 ods. 7 písm. c) a d) a pri spolupráci s týmto orgánom dohľadu iného členského štátu postupuje podľa § 47 ods. 9 písm. c). Ak sa Národná banka Slovenska dozvie o kritickej situácii podľa § 48 ods. 1 v tejto úverovej inštitúcií, bez zbytočného odkladu upozorní orgán dohľadu iného členského štátu v ktorom je pobočka úverovej inštitúcie určená ako dôležitá a ďalší orgán verejnej moci v tomto členskom štáte, ktorý informácie o tejto pobočke úverovej inštitúcie.
Ú
Č 1
O 4
Ak sa článok 131a neuplatňuje, príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovou inštitúciou s dôležitými pobočkami v ostatných členských
N
Návrh zákona
§ 6 O 17
Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe
Ú
5
V 3
štátoch, zriadia a vedú kolégium orgánov dohľadu s cieľom uľahčiť spoluprácu podľa odseku 2 tohto článku a podľa článku 42. Zriadenie a fungovanie kolégia sa zakladá na písomných dohodách určených príslušnými orgánmi domovského členského štátu po porade s dotknutými príslušnými orgánmi. O tom, ktoré príslušné orgány sa zúčastňujú na zasadnutí alebo činnosti kolégia, rozhoduje príslušný orgán domovského členského štátu.
Príslušný orgán domovského členského štátu pri svojom rozhodovaní prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, pre tieto orgány, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch v zmysle článku 40 ods. 3 a na povinnosti uvedené v odseku 2 tohto článku.
Príslušný orgán domovského členského štátu vopred úplne informuje všetkých členov kolégia o organizácii takýchto zasadnutí, hlavných bodoch, ktoré sa majú prerokovať, a činnostiach, ktoré sa majú uvážiť. Príslušný orgán domovského členského štátu včas a úplne informuje všetkých členov kolégia aj o rozhodnutiach prijatých na týchto zasadnutiach alebo o vykonaných opatreniach
Čl.I
a nepostupuje podľa § 48 ods. 9 a 10 a ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad úverovou inštitúciou s pobočkou v inom členskom štáte, ktorá je určená ako dôležitá, Národná banka Slovenska
a) zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov dohľadu s cieľom uľahčiť spoluprácu podľa odsekov 13 a 16,
b) určuje, ktorý príslušný orgán dohľadu sa zúčastňuje na zasadnutí a činnosti pracovnej skupiny,
c) prihliada na dôležitosť činnosti orgánu dohľadu, ktorá sa plánovať alebo koordinovať a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému podľa odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku 16,
d) vopred úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia pracovnej skupiny.
e) včas a úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach.
6
Č 1
O 4
V 4
Článok 42 b
Príslušné orgány zohľadňujú pri výkone svojich povinností zbližovanie v oblasti nástrojov dohľadu a postupov dohľadu pri uplatňovaní zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých na základe tejto smernice.
Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby:
a) sa príslušné orgány zapojili do činností Výboru európskych orgánov bankového dohľadu;
b) príslušné orgány dodržiavali usmernenia, odporúčania, štandardy a iné opatrenia odsúhlasené Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a aby uviedli dôvody v prípade ich nedodržania;
c) národné mandáty, ktorými boli poverené príslušné orgány, nebránili týmto orgánom vo výkone ich povinností ako členov Výboru európskych orgánov bankového dohľadu alebo podľa tejto smernice.
n. a.
n.a.
Č 1
O 4
V 5
Výbor európskych orgánov bankového dohľadu informuje každý rok počnúc 1. januárom 2011 Európsky parlament, Radu a Komisiu o pokroku dosiahnutom v oblasti zbližovania dohľadu.“
n. a.
n.a.
Č 1
O 5
Článok 49 sa mení a dopĺňa takto:
a) v prvom odseku sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk a iným subjektom s podobnou funkciou, ktoré konajú ako menové orgány, ak sú tieto informácie dôležité pre výkon ich úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky a príslušného zabezpečenia likvidity, dohľadu nad platobnými systémami, klíringovými systémami a systémami vyrovnania transakcií s cennými papiermi a ochrany stability finančného systému;“
b) vkladá sa tento odsek
V krízovej situácii uvedenej v článku 130 ods. 1 členské štáty umožnia príslušným orgánom poskytnúť informácie centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk, ak sú tieto informácie dôležité z hľadiska výkonu ich úloh vyplývajúcich zo zákona vrátane výkonu menovej politiky a príslušného zabezpečenia likvidity, dohľadu nad platobnými systémami, klíringovými systémami a systémami vyrovnania transakcií a ochrany stability finančného systému.“
N
747/ 2004
Návrh zákona Čl.I
§ 3 O 3
§ 48
O 1
Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie zahraničným orgánom dohľadu, audítorom, audítorským spoločnostiam a Slovenskej komore audítorov a tiež ďalším orgánom verejnej moci a osobám, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, ako aj upozorniť ich na také nedostatky zistené pri vykonávaní dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na ktorých riešenie alebo odborné posudzovanie príslušné. Ak sa na takéto sprístupnenie a poskytovanie informácií vyžaduje zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona, za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa považuje aj bankovou radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom alebo osobou.
(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom zriadené pobočky určené ako dôležité podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ministerstvo a orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a oznámi im všetky informácie, ktoré dôležité na výkon ich úloh. Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo
Ú
7
subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom zriadené dôležité pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré dôležité na výkon ich úloh.
8
Č 1
O 6
V článku 50 sa dopĺňa tento odsek: V krízovej situácii uvedenej v článku 130 ods. 1 členské štáty umožňujú príslušným orgánom poskytnúť relevantné informácie orgánom uvedeným v prvom odseku tohto článku vo všetkých dotknutých členských štátoch.
N
747/ 2004
Návrh zákona Čl.I
§ 1 O 3
P d)
§ 48
O 1
Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu nad dohliadanými subjektmi a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi, a to so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu (ďalej len orgán dohľadu“), s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o dohliadaných subjektoch alebo ktorých činnosť súvisí s dohliadanými subjektmi...
(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom zriadené pobočky určené ako dôležité podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ministerstvo a orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a oznámi im všetky informácie, ktoré dôležité na výkon ich úloh. Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom zriadené dôležité pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré dôležité na výkon ich úloh.
Ú
Č 1
O 7
P a
P b
Článok 57 sa mení a dopĺňa takto:
a) písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) základné imanie v zmysle článku 22 smernice 86/635/EHS v splatenej výške plus súvisiace účty emisného ážia, ktoré úplne pokryje straty pri bežnej činnosti a v prípade konkurzu alebo likvidácie sa radí za všetky ostatné pohľadávky;“
b) vkladá sa toto písmeno:
„ca) nástroje iné ako uvedené v písmene a), ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 63 ods. 2 písm. a), c), d) a e) a v článku 63a;“
N
ZoB
§ 30 O 8
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) položky vytvárajúce a položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov banky,
b) čo tvorí hodnotu dodatkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
c) čo tvorí odpočítateľné položky, o ktorých hodnotu sa znižuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
d) čo tvorí hodnotu doplnkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
e) čo sa zahrnie do výpočtu vlastných zdrojov podľa odseku 2,
f) spôsob výpočtu vlastných zdrojov banky a spôsob výpočtu vlastných zdrojov za konsolidovaný celok.
Ú
9
OPVZ
§ 4 ods. 2
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Č 1
O 7
P c
c) tretí odsek sa nahrádza takto:
„Na účely písm. b) členské štáty pred prijatím formálneho rozhodnutia povolia započítanie predbežných alebo koncoročných ziskov len vtedy, ak tieto zisky overili osoby zodpovedné za audit účtovníctva a ak inštitúcia príslušným orgánom preukáže, že ich výška bola určená v súlade so zásadami stanovenými v smernici 86/635/EHS a že je znížená o všetky predpokladané náklady a dividendy.“
D
ZoB
OPVZ
§ 30 O 8
§ 4 O 3 P b
Opatrením, 23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia:
a) položky vytvárajúce a položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov banky,
b) čo tvorí hodnotu dodatkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
c) čo tvorí odpočítateľné položky, o ktorých hodnotu sa znižuje súčet základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
d) čo tvorí hodnotu doplnkových vlastných zdrojov banky, a spôsob ich výpočtu,
e) čo sa zahrnie do výpočtu vlastných zdrojov podľa odseku 2,
f) spôsob výpočtu vlastných zdrojov banky a spôsob výpočtu vlastných zdrojov za konsolidovaný celok.
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
n.a.
Č 1
O 8
Prvý odsek článku 61 sa nahrádza takto:
„Koncept vlastných zdrojov vymedzený v článku 57 písm. a) až h) obsahuje maximálny počet položiek a súm. Členské štáty môžu rozhodnúť o používaní týchto položiek a o odpočítaní iných položiek, ako sú položky uvedené v článku 57 písm. i) až r).“
D
OPVZ
§ 4 O 2,3
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Č 1
O 9
V článku 63 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Nástroje uvedené v článku 57 písm. ca) spĺňajú požiadavky stanovené v písmenách a), c), d) a e) tohto článku.“
D
n.a.
Č 1
O 10
Vkladá sa tento článok:
„Článok 63a
1. Nástroje uvedené v článku 57 písm. ca) spĺňajú požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.2.
2. Nástroje sú netermínované alebo ich pôvodná splatnosť je aspoň 30 rokov. Tieto nástroje môžu obsahovať jedno alebo viac práv požiadať o splatenie podľa vlastného uváženia emitenta, ale nesmú sa splatiť skôr ako päť rokov po dátume emisie. Ak ustanovenia upravujúce netermínované nástroje stanovujú pre úverovú inštitúciu mierny stimul k splateniu, stanovený príslušnými orgánmi, tento stimul nesmie nastať do desiatich rokov po dátume emisie. Ustanovenia, ktorými sa upravujú termínované nástroje, nesmú obsahovať nijaký iný stimul k splateniu ako dátum splatnosti.
Termínované a netermínované nástroje sa môžu vyžiadať na splatenie alebo splatiť len s predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov. Príslušné orgány môžu udeliť súhlas pod podmienkou, že žiadosť je podaná z iniciatívy úverovej inštitúcie a nemá neprimeraný vplyv na finančné
D
n.a.
10
podmienky ani na podmienky solventnosti úverovej inštitúcie. Príslušné orgány môžu žiadať, aby inštitúcie nahradili nástroj položkami uvedenými v článku 57 písm. a) alebo ca) rovnakej alebo lepšej kvality.
Príslušné orgány vyžadujú pozastavenie splácania termínovaných nástrojov, ak úverová inštitúcia nespĺňa kapitálové požiadavky podľa článku 75, a môžu vyžadovať pozastavenie splácania kedykoľvek inokedy v závislosti od finančnej situácie a platobnej schopnosti úverových inštitúcií.
Príslušný orgán môže kedykoľvek poskytnúť súhlas s predčasným splatením termínovaných a netermínovaných nástrojov v prípade, že nastane zmena v uplatniteľnom daňovom režime alebo v klasifikácii takýchto nástrojov regulačným orgánom, ktorá sa neočakávala k dátumu emisie.
3. Ustanovenia upravujúce nástroj umožňujú úverovej inštitúcii podľa potreby zrušiť na nekumulovanom základe vyplácanie úrokov alebo dividend na neobmedzené časové obdobie.
Úverová inštitúcia však zruší takéto platby, ak nespĺňa kapitálové požiadavky podľa článku 75.
Príslušné orgány môžu požadovať zrušenie takýchto platieb na základe finančnej situácie a platobnej schopnosti úverovej inštitúcie. Nijaké takéto zrušenie nemá vplyv na právo úverovej inštitúcie nahradiť vyplácanie úrokov alebo dividend platbou vo forme nástroja uvedeného v článku 57 písm. a) pod podmienkou, že akýkoľvek takýto mechanizmus umožňuje úverovej inštitúcii zachovať si finančné zdroje. Toto nahradenie môže podliehať osobitným podmienkam stanoveným príslušnými orgánmi.
4. Ustanovenia upravujúce nástroj ukladajú, aby istina, nesplatené úroky alebo dividendy boli také, aby pokrývali straty a aby nebránili rekapitalizácii úverovej inštitúcie prostredníctvom vhodných mechanizmov, ktoré vypracuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu v zmysle odseku 6.
5. V prípade konkurzu alebo likvidácie úverovej inštitúcie sa nástroje radia za položky uvedené v článku 63 ods. 2.6.
6. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu vypracuje usmernenia pre zbližovanie postupov dohľadu so zreteľom na nástroje uvedené v odseku 1 tohto článku a v článku 57 písm. a) a sleduje ich uplatňovanie. Do 31. decembra 2011 Komisia preskúma uplatňovanie tohto článku a Európskemu parlamentu a Rade predloží správu spolu so všetkými vhodnými návrhmi na zabezpečenie kvality vlastných zdrojov.
11
Č 1
O 11
V článku 65 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) všetky menšinové účasti v zmysle článku 21 smernice 83/349/EHS, ak sa použije metóda globálnej integrácie. Všetky nástroje uvedené v článku 57 písm. ca), ktoré vedú k vzniku menšinových účastí, spĺňajú požiadavky podľa článku 63 ods. 2 písm. a), c), d) a e), článku 63a a článku 66;“
N
OPVZ
§ 8 ods. 1 a 2
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Č 1
O 12
Článok 66 sa mení a dopĺňa takto:
a) odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:
“1. Na položky uvedené v článku 57 písm. d) až h) sa vzťahujú tieto limity:
a) súčet položiek uvedených v článku 57 písm. d) až h) nesmie presiahnuť maximálnu výšku 100 % položiek v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) uvedeného článku a
b) súčet položiek uvedených v článku 57 písm. g) až h) nesmie presiahnuť maximálnu výšku 50 % položiek v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) uvedeného článku.
1a. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku sa na súčet položiek v článku 57 písm. ca) vzťahujú tieto limity:
a) nástroje, ktoré sa musia počas krízových situácií konvertovať a ktoré sa na základe podnetu príslušného orgánu môžu konvertovať kedykoľvek v závislosti od finančnej situácie a platobnej schopnosti emitenta na položky uvedené v článku 57 písm. a) vo vopred stanovenom rozsahu, nesmú spolu presiahnuť maximálnu výšku 50 % položiek uvedených v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) uvedeného článku;
b) v rámci limitu uvedeného v písmene a) tohto odseku nijaké ostatné nástroje nepresiahnu maximálnu výšku 35 % položiek uvedených v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) článku 57;
c) v rámci limitov uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku termínované nástroje a akýkoľvek nástroj, ktorého ustanovenia stanovujú pre úverovú inštitúciu stimul na splatenie, nesmú presiahnuť maximálnu výšku 15 % položiek uvedených v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) článku 57;
d) na sumu položiek presahujúcu limity stanovené v písmenách a), b) a c) sa vzťahuje limit stanovený v odseku 1 tohto článku.
2. Polovica súčtu položiek uvedených v článku 57 písm. l) až r) sa odpočíta od súčtu položiek uvedených v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) daného článku a polovica sa odpočíta od súčtu položiek uvedených v článku 57 písm. d) až h) po uplatnení limitov stanovených v odseku 1 tohto článku. Pokiaľ polovica súčtu položiek uvedených v článku 57 písm. l) až r) presiahne súčet položiek uvedených v článku 57 písm. d) až h), táto presahujúca čiastka sa odpočíta od súčtu položiek stanovených v písmenách a) až ca) mínus písmená i), j) a k) uvedeného článku. Položky uvedené v článku 57 písm. r) sa neodpočítajú, ak sa zahrnuli do výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75, ako sa uvádza v prílohe IX časti 4.“;
b) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Príslušné orgány môžu úverovým inštitúciám v krízových situáciách dočasne povoliť prekročenie limitov stanovených v odsekoch 1 a 1a.“
N
OPVZ
§ 5 O 4,5,6
§ 6 O 3,4
§ 7
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Č 1
Podnadpis hlavy V kapitoly 2 oddielu 2 pododdielu 2 „Výpočet
12
O 13
požiadaviek“ sa nahrádza podnadpisom „Požiadavky na výpočet a oznamovanie“.
Č 1
O 14
V článku 74 ods. 2 po prvom pododseku sa vkladá tento pododsek:
„Na účely oznamovania týchto výpočtov zo strany úverových inštitúcií začnú príslušné orgány do 31. decembra 2012 uplatňovať jednotné výkazy, periodicity a lehoty. S cieľom uľahčiť tento postup Výbor európskych orgánov bankového dohľadu do 1. januára 2012 vypracuje usmernenia na zavedenie jednotnej štruktúry týchto výkazov v Spoločenstve. Štruktúra výkazov je primeraná povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.“
N
ZoB
ZoCP
§ 30 O 7
§ 74 O 8
Banky vykonávajú výpočty potrebné na overenie dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje ustanovené v odsekoch 4 a 5 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a výsledky týchto výpočtov vrátane ďalších potrebných údajov hlásia Národnej banke Slovenska podľa § 4b2 ods. 2.
Obchodník s cennými papiermi vykonáva výpočty potrebné na overenie dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje ustanovených v odsekov 4 až 6 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý je povinný podať hlásenie Národnej banke Slovenska a výsledky týchto výpočtov vrátane ďalších potrebných údajov hlási Národnej banke Slovenska podľa § 77 ods. 7.
Ú
Č 1
O 15
Článok 81 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Príslušné orgány uznajú ECAI ako prípustnú na účely článku 80, iba ak sú ubezpečené, že jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti a že výsledné ratingy spĺňajú požiadavky dôveryhodnosti a transparentnosti. Na tieto účely zohľadnia príslušné orgány technické kritériá uvedené v prílohe VI časti 2. V prípade, že ECAI je registrovaná ako ratingová agentúra v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra o ratingových agentúrach, príslušné orgány posúdia, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti.“
N
ZoB
Návrh zákona Čl.I
§ 32 O 6
Národná banka Slovenska uzná na účel uvedený v odseku 5 ratingovú agentúru, ak jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti, ak jej ratingy spĺňajú požiadavky dôveryhodnosti a transparentnosti a ak ratingová agentúra spĺňa požiadavky na jej organizáciu a riadenie. Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová agentúra podľa osobitného predpisu,30e) Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:
30e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. Septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L. 302, 17. 11. 2009).“.
Ú
Č 1
O 16
P a
Článok 87 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 11 sa nahrádza takto:
„11. Ak expozície vo forme podielov v podnikoch kolektívneho investovania (PKI) spĺňajú kritériá stanovené v prílohe VI časti 1 bodoch 77 a 78 a úverová inštitúcia pozná všetky podkladové expozície PKI alebo ich časti, úverová inštitúcia preskúma tieto podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát v súlade s metódami stanovenými v tomto pododdiele. Na časť podkladových expozícií PKI, ktoré úverová inštitúcia nepozná alebo ktoré nemôže primerane poznať, sa vzťahuje odsek 12. Odsek 12 sa uplatňuje najmä v prípadoch, keď je pre úverovú inštitúciu neprimerane náročné preskúmať podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát v súlade s metódami stanovenými v tomto pododdiele.
Ak úverová inštitúcia nespĺňa podmienky pre používanie metód stanovených v tomto pododdiele pre všetky podkladové expozície PKI alebo ich časti, hodnoty rizikovo vážených expozícií a výška očakávaných strát sa vypočítajú v súlade s týmito prístupmi:
a) pre expozície patriace do triedy expozícií uvedenej v článku 86 ods. 1
N
ZoB
§ 33 O 19
Pri všetkých expozíciách patriacich do triedy podľa odseku 10 písm. a) d) môže banka používať vlastné odhady pravdepodobnosti zlyhania, vlastné odhady straty v prípade zlyhania a vlastné odhady konverzných faktorov na základe predchádzajúceho súhlasu vydaného Národnou bankou Slovenska. Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči majetku, ktorý je predmetom sekuritizácie, sa vypočítajú podľa § 33b. Ak pohľadávky vzniknuté v rámci kolektívneho investovania vo forme podielov na majetku podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, spĺňajú kritériá pre spôsob priraďovania rizikových váh pre ne a banka informácie o všetkých podkladových expozíciách podielových fondov alebo právnických osôb, ktorých predmetom podnikania je investovanie do majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, banka preskúma tieto podkladové expozície s cieľom vypočítať hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšku očakávaných strát podľa § 33.
Ú
13
písm. e), prístup stanovený v prílohe VII časti 1 bodoch 19 až 21;
b) pokiaľ ide o všetky ostatné podkladové expozície, prístup stanovený v článkoch 78 až 83 na základe týchto úprav:
i) v prípade expozícií, na ktoré sa vzťahuje osobitná riziková váha pre expozície bez ratingu alebo na ktoré sa vzťahuje stupeň kreditnej kvality s najvyššou rizikovou váhou pre danú triedu expozícií, sa riziková váha vynásobí koeficientom 2, pričom nemôže byť vyššia ako 1 250 %;
ii) v prípade všetkých ostatných expozícií sa riziková váha vynásobí koeficientom 1.1, pričom nesmie byť nižšia ako 5 %.
Ak na účely písmena a) nedokáže úverová inštitúcia rozlíšiť medzi expozíciami vo forme verejne neobchodovateľných akcií, akciovými expozíciami obchodovanými na burze a ostatnými akciovými expozíciami, zaobchádza s príslušnými expozíciami ako s ostatnými akciovými expozíciami. Bez toho, aby bol dotknutý článok 154 ods. 6, ak tieto expozície spolu s priamymi expozíciami úverovej inštitúcie v tejto triede expozícií nie sú významné v zmysle článku 89 ods. 2, sa článok 89 ods. 1 môže uplatniť po schválení príslušnými orgánmi.“;
OPVZ
§ 41 O 5
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
14
Č 1
O 16
P b
v odseku 12 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Okrem metódy opísanej v prvom pododseku môžu úverové inštitúcie samostatne vypočítať alebo sa môžu spoliehať na tretiu stranu pri výpočte a vykázaní priemerných hodnôt rizikovo vážených expozícií založených na podkladových expozíciách PKI v súlade s prístupmi uvedenými v odseku 11 písm. a) a b) za predpokladu, že je primerane zabezpečená správnosť výpočtu a vykazovania.“
N
OPVZ
§ 41 O 6
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Č 1
O 17
V článku 89 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:
expozície voči ústredným vládam členských štátov a voči ich regionálnym vládam, miestnym orgánom a správnym orgánom za predpokladu, že:“.
D
ZoB
Návrh zákona Čl.I
§ 33 O 20
pís.c)
Po schválení Národnou bankou Slovenska, môžu banky, ktorým bolo povolené použiť prístup interných ratingov pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát pre jednu alebo viac expozícií, uplatniť štandardizovaný prístup pre kreditné riziko
c) na expozície voči členským štátom a voči ich vyšším územným celkom alebo obciam, ak majú podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko priradenú nulovú rizikovú váhu,
Č
Č 1
O 18
Článok 97 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2.Príslušné orgány uznajú ECAI ako prípustnú na účely odseku 1 tohto článku, iba ak sú presvedčené o splnení požiadaviek stanovených v článku 81, pričom berú do úvahy technické kritériá v prílohe VI časti 2, a ak ratingová agentúra preukázala schopnosť v oblasti sekuritizácie, ktorá môže byť dokázaná silnou trhovou akceptáciou. V prípade, že ECAI je registrovaná ako ratingová agentúra v zmysle nariadenia (ES) č. 1060/2009, príslušné orgány posúdia, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti.“
N
ZoB
Návrh zákona Čl.I
§ 33b O 3
(3) Národná banka Slovenska uzná na účely podľa odseku 2 ratingovú agentúru, ak spĺňa požiadavky podľa § 32 ods. 6 a ak táto ratingová agentúra preukáže skúsenosti v oblasti sekuritizácie. Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová agentúra podľa osobitného predpisu30e) a ak táto ratingová agentúra preukáže skúsenosti v oblasti sekuritizácie, Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti.
Ú
Č 1
O 19
P a
Článok 106 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Do expozície nepatrí:
a) v prípade devízových transakcií expozícia, ktorá je výsledkom bežného postupu vyrovnania počas dvoch pracovných dní po platbe;
b) v prípade kúpy alebo predaja cenných papierov expozícia, ktorá je výsledkom bežného postupu vyrovnania počas piatich pracovných dní po platbe, resp. doručení cenných papierov, podľa toho, čo nastane skôr;
c) v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu vrátane vykonávania platobných služieb, zúčtovania a vyrovnania v akejkoľvek mene a v rámci korešpondenčného bankovníctva alebo d) v prípade služieb zúčtovania, vyrovnania a správy finančných nástrojov pre klientov, oneskorené prijatie finančných prostriedkov a iné expozície vyplývajúce z činnosti klienta, ktoré netrvajú dlhšie ako nasledujúci obchodný deň, alebo
v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu vrátane vykonávania platobných príkazov, zúčtovania a vyrovnania v akejkoľvek mene a v rámci korešpondenčného bankovníctva, denných expozícií voči inštitúciám poskytujúcim tieto služby.
Výbor európskych orgánov bankového dohľadu by mal poskytnúť usmernenia, aby sa pri uplatňovaní výnimiek v písmenách c) a d) podporilo zosúlaďovanie postupov dohľadu.“;
N
OPVZ
§ 221 ods. 1 písm. h) - k)
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.
Ú
Č 1
b) dopĺňa sa tento odsek:
N
Návrh
§ 33e
(5) Banka je na účel obmedzenia vzniku neprimerane
Ú
15
O 19
P b
„3. S cieľom zistiť existenciu skupiny prepojených klientov v súvislosti s expozíciami uvedenými v článku 79 ods. 1 písm. m), o) a p) posúdi úverová inštitúcia v prípade, že existuje expozícia voči podkladovým aktívam, schému alebo jej podkladové expozície alebo oboje. Úverová inštitúcia na tento účel vyhodnotí ekonomickú podstatu a riziká obsiahnuté v štruktúre transakcie.“
zákona Čl.I
O 5
vysokého rizika majetkovej angažovanosti povinná
a) zisťovať existenciu skupín hospodársky spojených osôb, voči ktorým banka alebo môže mať banka majetkovú angažovanosť; v rámci zisťovania existencie skupín hospodársky spojených osôb v súvislosti s expozíciami banky podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) banka povinnosť overiť, či expozície voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p), a tieto expozície banka nepretržite sleduje, hodnotí a v súvislosti s týmito expozíciami identifikuje, meria, sleduje, zmierňuje a nepretržite vypočítava hodnotu rizika majetkovej angažovanosti v nich obsiahnutú,
b) nepretržite identifikovať, merať, sledovať a vypočítavať hodnotu rizika majetkovej angažovanosti obsiahnutého v expozíciách banky voči emitentom cenných papierov slúžiacich ako financované zabezpečenie, voči osobám poskytujúcim nefinancované zabezpečenie a voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) a prijímať vlastné opatrenia na zmierňovanie tohto rizika; postup prijímania opatrení banky na zmierňovanie rizika majetkovej angažovanosti, ako aj obsah týchto opatrení banka upraví vo svojom vnútornom predpise,
c) dodržiavať ustanovené pomery majetkovej angažovanosti banky k jej vlastným zdrojom, prípadne k aktívam alebo skupinám aktív vo vzťahu k
1. iným štátom,
2. zemepisným oblastiam,
3. hospodárskym odvetviam,
4. bankovým činnostiam, z ktorých táto angažovanosť vznikla,
5. osobám s osobitným vzťahom k banke okrem osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad bankou, a osôb, ktoré nimi priamo alebo nepriamo kontrolované, a právnických osôb, ktoré kontroluje banka.
Č 1
O 20
Článok 107 sa nahrádza takto:
Na účely výpočtu hodnoty expozícií v súlade s týmto oddielom termín ‚úverová inštitúcia‘ znamená aj každý súkromný alebo verejný podnik vrátane jeho pobočiek, ktorý zodpovedá vymedzeniu pojmu ‚úverová inštitúcia‘ a ktorému bolo udelené povolenie v tretej krajine.“
N
ZoB
§ 5
P p,r
Na účely tohto zákona sa rozumie
p) úverovou inštitúciou banka a inštitúcia elektronických peňazí, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba banka alebo iba inštitúcia elektronických peňazí,
r) zahraničnou úverovou inštitúciou zahraničná banka a zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba zahraničná banka alebo iba zahraničná inštitúcia elektronických peňazí.
Ú
Č 1
O 21
Článok 110 sa nahrádza takto:
„Článok 110
1. Úverová inštitúcia o každej veľkej majetkovej angažovanosti vrátane veľkých majetkových angažovaností oslobodených od uplatňovania článku 111 ods. 1 oznamuje príslušným orgánom tieto informácie:
a) identifikáciu klienta alebo skupiny prepojených klientov, voči ktorým má úverová inštitúcia veľkú majetkovú angažovanosť;
N
Návrh zákona Čl.I
§ 33e O 5
(5) Banka je na účel obmedzenia vzniku neprimerane vysokého rizika majetkovej angažovanosti povinná
a) zisťovať existenciu skupín hospodársky spojených osôb, voči ktorým banka alebo môže mať banka majetkovú angažovanosť; v rámci zisťovania existencie skupín hospodársky spojených osôb v súvislosti s expozíciami banky podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) banka povinnosť
Ú
16
b) hodnotu expozície pred zohľadnením prípadného vplyvu zmierňovania kreditného rizika;
c) druh prípadne použitého vecného alebo osobného úverového zabezpečenia;
d) hodnotu expozície po zohľadnení vplyvu zmiernenia kreditného rizika vypočítanú na účely článku 111 ods. 1.
Ak sa na úverovú inštitúciu vzťahujú články 84 až 89, príslušným orgánom sa oznámi jej 20 najväčších expozícií na konsolidovanom základe bez expozícií oslobodených od uplatňovania článku 111 ods. 1.2.
2. Členské štáty stanovia, že podávanie správ sa vykonáva aspoň dvakrát ročne. Príslušné orgány začnú od 31. decembra 2012 uplatňovať jednotné formáty, periodicity a lehoty pre výkazy. Výbor európskych orgánov bankového dohľadu do 1. januára 2012 vypracuje usmernenia na zavedenie jednotnej štruktúry týchto výkazov v Spoločenstve. Formáty výkazov sú primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.3.
3. Členské štáty vyžadujú, aby úverové inštitúcie v najväčšej možnej miere analyzovali svoje expozície voči emitentom kolaterálu, poskytovateľom osobného úverového zabezpečenia a podkladovým aktívam podľa článku 106 ods. 3 z hľadiska možných koncentrácií a v prípade potreby prijali opatrenia alebo oznámili akékoľvek významné zistenia svojmu príslušnému orgánu.“
Opatrenie 11/ 2007
overiť, či expozície voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p), a tieto expozície banka nepretržite sleduje, hodnotí a v súvislosti s týmito expozíciami identifikuje, meria, sleduje, zmierňuje a nepretržite vypočítava hodnotu rizika majetkovej angažovanosti v nich obsiahnutú,
b) nepretržite identifikovať, merať, sledovať a vypočítavať hodnotu rizika majetkovej angažovanosti obsiahnutého v expozíciách banky voči emitentom cenných papierov slúžiacich ako financované zabezpečenie, voči osobám poskytujúcim nefinancované zabezpečenie a voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) a prijímať vlastné opatrenia na zmierňovanie tohto rizika; postup prijímania opatrení banky na zmierňovanie rizika majetkovej angažovanosti, ako aj obsah týchto opatrení banka upraví vo svojom vnútornom predpise,
c) dodržiavať ustanovené pomery majetkovej angažovanosti banky k jej vlastným zdrojom, prípadne k aktívam alebo skupinám aktív vo vzťahu k
1. iným štátom,
2. zemepisným oblastiam,
3. hospodárskym odvetviam,
4. bankovým činnostiam, z ktorých táto angažovanosť vznikla,
5. osobám s osobitným vzťahom k banke okrem osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad bankou, a osôb, ktoré nimi priamo alebo nepriamo kontrolované, a právnických osôb, ktoré kontroluje banka.
17
Č 1
O 22
P a
Článok 111 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Úverová inštitúcia nesmie zaznamenať expozíciu po zohľadnení vplyvu zmierňovania úverového rizika v súlade s článkami 112 až 117 voči klientovi alebo skupine prepojených klientov, ktorej hodnota presahuje 25 % jej vlastných zdrojov.
Ak je takýto klient inštitúciou alebo ak skupina prepojených klientov zahŕňa jednu alebo viaceré inštitúcie, táto hodnota nesmie presiahnuť 25 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie alebo 150 miliónov EUR podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, pod podmienkou, že súčet hodnôt expozícií po zohľadnení vplyvu zmierňovania úverového rizika v súlade s článkami 112 až 117 voči všetkým prepojeným klientom, ktorí nie sú inštitúciami, nepresahuje 25 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie.
Ak 25 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie presiahne 150 miliónov EUR, hodnota expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania úverového rizika v súlade s článkami 112 až 117 nesmie presiahnuť primeraný limit z hľadiska vlastných zdrojov úverovej inštitúcie. Tento limit si s cieľom riešiť a kontrolovať riziko koncentrácie stanovia úverové inštitúcie v súlade s politikami a postupmi uvedenými v prílohe V bode 7, pričom nesmie byť vyšší ako 100 % vlastných zdrojov úverovej inštitúcie.
Členské štáty môžu stanoviť nižší limit ako 150 miliónov EUR, o čom informujú Komisiu.
N
Návrh zákona Čl.I
Návrh zákona
Čl.II
33e O 1, 2
§ 74a O 1, 2
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25% jej vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 12.
(2) Banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25% vlastných zdrojov banky alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností banky po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie inštitúciami, neprekračuje 25% vlastných zdrojov banky. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika banky nesmie prekročiť bankou určený percentuálny limit vlastných zdrojov banky. Tento percentuálny limit si banka určuje v súlade s riadením rizík svojim systémom riadenia rizík podľa § 23 a 27; tento limit však banka určuje najviac na úrovni 100% vlastných zdrojov banky.
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25% jeho vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske
Ú
18
spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 10.
(2) Obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie inštitúciami, neprekračoval 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť obchodníkom s cennými papiermi určený percentuálny limit vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Tento percentuálny limit si obchodník s cennými papiermi určuje v súlade s riadením rizík podľa § 71b; tento limit však obchodník s cennými papiermi určuje najviac na úrovni 100% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
19
Č 1
O 22
P b
Článok 111 sa mení a dopĺňa takto
b) odseky 2 a 3 sa vypúšťajú;
N
Návrh zákona
Čl.I
Návrh zákona
Čl.II
33e O 1, 2
§ 74a O 1, 2
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25% jej vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 12.
(2) Banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25% vlastných zdrojov banky alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností banky po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie inštitúciami, neprekračuje 25% vlastných zdrojov banky. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika banky nesmie prekročiť bankou určený percentuálny limit vlastných zdrojov banky. Tento percentuálny limit si banka určuje v súlade s riadením rizík svojim systémom riadenia rizík podľa § 23 a 27; tento limit však banka určuje najviac na úrovni 100% vlastných zdrojov banky.
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25% jeho vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
Ú
20
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 10.
(2) Obchodník s cennými papiermi, okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika, vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie inštitúciami, neprekračoval 25% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť obchodníkom s cennými papiermi určený percentuálny limit vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Tento percentuálny limit si obchodník s cennými papiermi určuje v súlade s riadením rizík podľa § 71b; tento limit však obchodník s cennými papiermi určuje najviac na úrovni 100% vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
21
Č 1
O 22
P c
Článok 111 sa mení a dopĺňa takto:
c) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Úverová inštitúcia vždy spĺňa limit stanovený v odseku 1. Ak expozície v určitých výnimočných prípadoch tento limit prekročia, hodnotu expozície musí bezodkladne ohlásiť príslušným orgánom, ktoré v prípade, že si to okolnosti vyžadujú, môžu úverovej inštitúcii určiť lehotu na splnenie požadovaného limitu.
Ak sa uplatňuje suma 150 miliónov EUR uvedená v odseku 1, príslušné orgány môžu v jednotlivých prípadoch povoliť prekročenie limitu stanoveného vo výške 100 %vlastných zdrojov úverovej inštitúcie.“
N
Návrh zákona
Čl.I
Návrh zákona
Čl.II
§ 33e O 3
§ 74a O 3
(3) Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je banka povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je banka povinná vykonať potrebnú nápravu. Ak banka uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície banke umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov banky.
(3) Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykonať potrebnú nápravu. Ak obchodník s cennými papiermi uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície obchodníkovi s cennými papiermi umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
Ú
Č 1
O 23
P a
Článok 112 sa mení a dopĺňa takto:
a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Pokiaľ sa v odseku 3 tohto článku neustanovuje inak, ak je podľa článkov 113 až 117 povolené uznanie vecného alebo osobného zabezpečenia, toto podlieha splneniu požiadaviek prípustnosti a iných minimálnych požiadaviek uvedených v článkoch 90 až 93.“;
N
ZoB
ZoCP
§ 33e O 12
§ 74a O 10
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti banky a spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe podľa odsekov 1, 2 a 7,
b) podrobnosti o majetkovej angažovanosti banky a majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe podľa odsekov 8 a 9
c) podrobnosti o skupine hospodársky spojených osôb,
d) štáty a centrálne banky podľa odseku 1,
e) čo sa rozumie expozíciami derivátových obchodov, ktoré nie zahrnuté v evidencii podľa § 39 ods. 1 6 a pozíciami zahrnutými v evidencii podľa § 39 ods. 1 až 6,
f) podrobnosti o výpočte dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje banky podľa odseku 4 písm. b).
g) pomery majetkovej angažovanosti podľa odseku 5 a rozsah, v akom týmto pravidlám podliehajú pobočky zahraničných bánk podľa odseku 6.
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a) podrobnosti o spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi a spôsobe výpočtu majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe podľa odsekov 1, 2 a 5,
b) podrobnosti o majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými
Ú
22
papiermi a majetkovej angažovanosti na konsolidovanom základe,
c) podrobnosti o skupine hospodársky spojených osôb,
d) štáty a centrálne banky podľa odseku 1,
e) čo sa rozumie expozíciami derivátových obchodov, ktoré nie zahrnuté v evidencii podľa § 75 ods. 5 a pozíciami zahrnutými v evidencii podľa § 75 ods. 5,
f) podrobnosti o výpočte dodatočných požiadaviek na vlastné zdroje podľa odseku 4 písm. b).
Č 1
O 23
P b
Článok 112 sa mení a dopĺňa takto:
b) dopĺňa sa tento odsek:
„4. Na účely tohto oddielu úverová inštitúcia nezohľadňuje kolaterál uvedený v prílohe VIII časti 1 bodoch 20 až 22, ak to nie je povolené podľa článku 115.“
N
OPVZ
Znenie opatrenia neuvádzame, pretože bude predmetom samostatnej tabuľky zhody.