NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-2736/2010
163
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. novembra 2010
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 145) prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbua dopravu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní.
Richard S u l í k v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Martin P o l i a č i k v. r.
Vincent L u k á č v. r.
2