Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá v nadväznosti na predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona vychádza z potreby upraviť podmienky výkonu niektorých povolaní, ktorých výkon je spojený so špecifickými potrebami zachovávať lojalitu voči Slovenskej republike, oboznamovať sa so skutočnosťami, s ktorými osobitný zákon viaže podmienku mlčanlivosti, previerku bezúhonnosti a pod. Takýmito povolaniami predovšetkým ozbrojené bezpečnostné zbory, ako i povolanie prokurátora. Keďže spomínaná novela zákona o štátnom občianstve novo umožní nadobúdať popri štátnom občianstve Slovenskej republiky aj cudzie štátne občianstvo, stáva sa potrebným prehodnotiť aj podmienky výkonu týchto povolaní.
Výkon štátnej služby v služobnom pomere v Policajnom zbore, Slovenskej informačnej službe, Zbore väzenskej a justičnej stráže SR, Železničnej polície a Národnom bezpečnostnom úrade je viazaný na služobnú prísahu, ktorou sa občania zaväzujú k vernosti Slovenskej republike. Pri získaní štátneho občianstva cudzieho štátu, napríklad štátneho občianstva Maďarskej republiky, sa žiadatelia zaväzujú k vernosti cudzieho štátu a k jeho ochrane. Z uvedeného vyplýva, že získaním občianstva cudzieho štátu by mohla byť narušená lojalita k Slovenskej republike. Osoby vykonávajúce štátnu službu v služobnom pomere sa vo zvýšenej miere oboznamujú s utajovanými skutočnosťami a inými citlivými informáciami, ktoré chránené povinnosťou mlčanlivosti. V prípade získania občianstva cudzieho štátu vzniká zvýšené riziko ich úniku v prospech cudzej moci. Súčasná právna úprava síce nezamedzuje výkon štátnej služby osobám aj s cudzím štátnym občianstvom, ale v prípade predpokladaného udeľovania cudzieho štátneho občianstva občanom Slovenskej republiky vo veľkom počte, napríklad na základe legislatívnych zmien v Maďarskej republike, sa vyššie uvedené bezpečnostné riziká znásobujú, a preto sa navrhuje viazať štátnu službu výlučne na štátne občianstvo Slovenskej republiky.
Tými istými princípmi a dôvodmi sa riadia aj novely ďalších zákonov obsiahnutých v článkoch II V týkajúcich sa profesionálnych vojakov, prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, colníkov a štátnych zamestnancov vo vybraných odboroch štátnej služby a vo vybraných služobných úradoch.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky .......
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca
bezpredmetné
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení (čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)
proti Slovenskej republike nie sú vedené žiadne konania
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
3
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
4
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Z dôvodu bezpečnostného rizika sa ustanovuje pri vzniku služobného pomeru ďalšia podmienka, a to výlučnosť štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 2
Ustanovuje sa, že podmienku výlučne štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
K bodu 3
Obdobne ako strata slovenského štátneho občianstva, tak aj nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, bude dôvodom na prepustenie zo služobného pomeru.
K bodu 4
Prechodné ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že v Policajnom zbore aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú zároveň cudzie štátne občianstvo. Z dôvodov uvedených vo všeobecnej časti dôvodovej správy je nevyhnutné ustanoviť určité časové obdobie, v rámci ktorého sa môže policajt rozhodnúť, či hodlá naďalej pôsobiť v Policajnom zbore. Takéto ustanovenie však nebude platiť vo vzťahu k takým osobám, ktoré boli občanmi bývalého federálneho štátu.
K čl. II
K bodu 1
Z dôvodu bezpečnostného rizika sa ustanovuje pri vzniku služobného pomeru colníkov ďalšia podmienka, a to výlučnosť štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 2
Ustanovuje sa, že podmienku výlučne štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.
K bodu 3
Obdobne ako strata slovenského štátneho občianstva, tak aj nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, bude dôvodom na prepustenie zo služobného pomeru.
K bodu 4
Prechodné ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že colníkmi aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú zároveň cudzie štátne občianstvo. Z dôvodov uvedených vo všeobecnej časti dôvodovej správy je nevyhnutné ustanoviť určité časové obdobie, v rámci ktorého sa môže colník rozhodnúť, či hodlá naďalej pôsobiť v colníctve. Takéto ustanovenie však nebude platiť vo vzťahu k takým osobám, ktoré boli občanmi bývalého federálneho štátu.
5
K čl. III
K bodu 1
Z dôvodu bezpečnostného rizika sa ustanovuje pri vymenovaní do funkcie prokurátora ďalšia podmienka, a to výlučnosť štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 2
Obdobne ako strata slovenského štátneho občianstva, tak aj nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, bude dôvodom na odvolanie prokurátora z funkcie.
K bodu 3
Z dôvodu bezpečnostného rizika sa ustanovuje pri vymenovaní do funkcie právneho čakateľa prokuratúry ďalšia podmienka, a to výlučnosť štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 4
Obdobne ako strata slovenského štátneho občianstva, tak aj nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, bude dôvodom na odvolanie právneho čakateľa prokuratúry z funkcie.
K bodu 5
Prechodné ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že prokurátormi v súčasnosti aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú zároveň cudzie štátne občianstvo. Z dôvodov uvedených vo všeobecnej časti dôvodovej správy je nevyhnutné ustanoviť určité časové obdobie, v rámci ktorého sa môže prokurátor rozhodnúť, či hodlá naďalej pôsobiť ako prokurátor. To isté sa vzťahuje aj na právnych čakateľov prokuratúry. Takéto ustanovenie však nebude platiť vo vzťahu k takým osobám, ktoré boli občanmi bývalého federálneho štátu.
K čl. IV
K bodom 1 a 2
Zmenou predmetných ustanovení sa zabezpečí, aby do služobného pomeru profesionálneho vojaka mohol byť prijatý iba štátny občan Slovenskej republiky, ktorý nemá štátne občianstvo iného štátu.
K bodu 3
Prechodné ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že v ozbrojených silách Slovenskej republiky pôsobia ako profesionálni vojaci aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú zároveň cudzie štátne občianstvo. Z dôvodov uvedených vo všeobecnej časti dôvodovej správy je nevyhnutné ustanoviť určité časové obdobie, v rámci ktorého sa môže profesionálny vojak rozhodnúť, či hodlá naďalej pôsobiť v ozbrojených silách. Takéto ustanovenie však nebude platiť vo vzťahu k takým osobám, ktoré boli občanmi bývalého federálneho štátu.
6
K čl. V
K bodom 1 a 2
Z dôvodu bezpečnostného rizika sa ustanovuje pri niektorých štátnozamestnaneckých miestach (ustanovených nariadením vlády) podmienka výlučnosti štátneho občianstva Slovenskej republiky.
K bodu 3
Obdobne ako strata slovenského štátneho občianstva a občianstva štátov EÚ, tak aj nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva pri určitých odboroch štátnej služby, bude dôvodom na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.
K bodu 4
Prechodné ustanovenie zohľadňuje skutočnosť, že v štátnozamestnaneckom pomere na vymedzených odboroch štátnej služby a vymedzených služobných úradoch podľa nariadenia vlády SR č. 411/2009 Z. z. aj občania Slovenskej republiky, ktorí majú zároveň cudzie štátne občianstvo. Z dôvodov uvedených vo všeobecnej časti dôvodovej správy je nevyhnutné ustanoviť určité časové obdobie, v rámci ktorého sa môže štátny zamestnanec rozhodnúť, či hodlá naďalej pôsobiť v štátnozamestnaneckom pomere. Takéto ustanovenie však nebude platiť vo vzťahu k takým osobám, ktoré boli občanmi bývalého federálneho štátu.
K čl. VI
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť v ten istý čas ako novela zákona o štátnom občianstve, teda 1. januára 2011.