NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ......... 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) nemá štátne občianstvo cudzieho štátu.“.
2.V § 14 ods. 4 sa slová „v odseku 1 písm. g) i)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. g) až j)“.
3.V § 192 ods. 1 písm. g) sa za slová „stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu“.
4.Za § 287e sa vkladá § 287f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Policajt, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011 musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že
2
urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si policajt nesplní povinnosť podľa prvej vety, prepustí sa zo služobného pomeru.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na policajta, ktorý bol do 31. decembra 1992 občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 465/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) nemá štátne občianstvo cudzieho štátu.“.
2.V § 14 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. g) i)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. g) až j)“.
3.V § 183 ods. 1 písm. g) sa za slová „občianstvo Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu“.
4.Za § 268k sa vkladá § 268l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠268l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Colník, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011 musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si colník nesplní povinnosť podľa prvej vety, prepustí sa zo služobného pomeru.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na colníka, ktorý bol do 31. decembra 1992 občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) nemá štátne občianstvo cudzieho štátu.“.
3
2.V § 15 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu,“
3.V § 231 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) nemá štátne občianstvo cudzieho štátu.“.
4.V § 236 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu,“.
5.Za § 265c sa vkladá § 265d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠265d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Prokurátor, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011 musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si prokurátor nesplní povinnosť podľa prvej vety, odvolá sa z funkcie.
(2) Právny čakateľ prokuratúry, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011 musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si právny čakateľ prokuratúry nesplní povinnosť podľa prvej vety, odvolá sa z funkcie.
(3) Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry, ktorý bol do 31. decembra 1992 občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. IV
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) nemá štátne občianstvo cudzieho štátu,“.
2.V § 15 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:
„e) má štátne občianstvo Slovenskej republiky a nemá štátne občianstvo cudzieho štátu,“.
3.Za § 215i sa vkladá § 215j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠215j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Profesionálny vojak, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011 musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si profesionálny vojak nesplní povinnosť podľa prvej vety, prepustí sa zo služobného pomeru.
4
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý bol do 31. decembra 1992 občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. V
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 500/2009 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa za slová „vykonával občan Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „ktorý nemá štátne občianstvo cudzieho štátu,“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nemá štátne občianstvo cudzieho štátu.“.
2.V § 3 ods. 3 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „ktorý nemá štátne občianstvo cudzieho štátu“.
3.V § 52 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu (§ 3 ods. 2),“.
4.Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠140a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Štátny zamestnanec podľa § 3 ods. 2, ktorý nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. januárom 2011, musí do 30. júna 2011 preukázať, že štátne občianstvo cudzieho štátu stratil alebo že urobil úkon smerujúci k strate cudzieho štátneho občianstva. Ak si štátny zamestnanec nesplní povinnosť podľa prvej vety, skončí sa jeho štátnozamestnanecký pomer 1. júla 2011.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na štátneho zamestnanca, ktorý bol do 31. decembra 1992 občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.